Ślad Jerzego Pleśniarowicza pozostawiony w przekładach

Marta Buczek
https://orcid.org/0000-0001-9623-2460

Abstrakt

This article focuses on the career of Jerzy Pleśniarowicz, the well-known poet of the Józef Czechowicz group and Polish translator of Slavic literatures, as well as dramatist and theatre director. A discussion of the output of this poet and translator is accompanied by an analysis of his Polish translations of Slovak poetry presented in the 2018 volume Wiersze i przekłady wierszy (Poems and Translated Poems). The article considers Pleśniarowicz’s translation choices, elucidates his translation strategies, and discusses the contemporary significance of this poetry within the Polish sphere of reception.


Słowa kluczowe

Slovak poetry in Poland; Polish translations of Slovak poetry; reception of translations; Polish reception of Slovak poetry; Jerzy Pleśniarowicz; translator’s visibility

Benjamin W., 2012: Konstelacje. Wybór tekstów. A. Lipszyc, A. Wołkowicz, tłum. A. Lipszyc, wstęp. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Berman A., 2009: Przekład jako doświadczenie obcego. W: P. Bukowski, M. Heydel, red.: Współczesne teorie przekładu. Antologia. Kraków, Wydawnictwo Znak, s. 249—250.

Bosak A., [online]: Rzeszowski teatr wspomina Jerzego Pleśniarowicza. Dostępne w Internecie: https://www.biznesistyl.pl/ludzie/sylwetki/5235_.html [dostęp: 5.01.2020].

Bukowski P., 2012: Dydaktyczne aspekty hermeneutycznej teorii przekładu. W: M. Piotrowska, J. Dybier-Gajer, red.: Przekład — teorie, terminy, terminologia. Kraków, Tertium.

Debkiewicz G., Wilk A., oprac., [online]: Spis zawartości czasopisma „Kamena” w latach 1945—1993. Dostępne w Internecie: http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/26063/KAMENA_umcs_ost.pdf [dostęp: 10.12.2019].

Feldek Ľ., 1962: Metaforou ku komplexnosti. „Kultúrny život”, č. 32.

Gadamer H.-G., 2000: Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane. K. Michalski, wyb., oprac., wstęp. M. Łukasiewicz, K. Michalski, tłum. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Gadamer H.-G., 2009: Lektura jest przekładem. W: P. Bukowski, M. Heydel, red.: Współczesne teorie przekładu. Antologia. Kraków, Wydawnictwo Znak, s. 322.

Hamada M., 1966: V hľadaní významu a tvaru. Bratislava, Smena.

Heydel M., 2013: Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hochel I., 2007: Poézia. W: I. Hochel, L. Čúzy, Z. Kákošová: Slovenská literatúra po roku 1989. Bratislava, Literárne informačné centrum.

Jerzy Pleśniarowicz, hasło. Dostępne w Internecie: http://www.encyklopediateatru.pl/autorzy/3850/jerzy-plesniarowicz [dostęp: 5.01.2020].

Jerzy Pleśniarowicz, hasło. Dostępne w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Ple%C5%9Bniarowicz [dostęp: 5.01.2020].

Krčméry Š., 1943: Stopäťdesiat rokov slovenskej literatúry. Martin, Matica slovenská.

Mikula V., 1987: Hľadanie systému obraznosti. Bratislava, Smena.

Mikula V., 2005: Strážay Štefan. W: V. Mikula, ed.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava, Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV, s. 514—515.

Mikula V., 2017: Socialistický realizmus v slovenskej poézii. Texty a interpretácie. Bratislava, Univerzita Komenského.

Nawrocki W., 1983: Czeska i słowacka literatura piękna w Polsce w latach 1945—1980. Dzieje recepcji. W: W. Nawrocki, T. Sierny: Czeska i słowacka literatura piękna w Polsce. Dzieje recepcji i bibliografia. Katowice, Wydawnictwo Śląsk, s. 7—70.

Paepcke F., 2009: Rozumienie tekstu a przekład. W: P. Bukowski, M. Heydel, red.: Współczesne teorie przekładu. Antologia. Kraków, Wydawnictwo Znak, s. 338—339.

Pleśniarowicz K., 1993: Jerzego Pleśniarowicza ślad pozostawiony. K. Pleśniarowicz, wybór i oprac. Kraków, Szkice.

Pleśniarowicz J., 2018: Wiersze i przekłady wierszy. K. Pleśniarowicz, J. Pleśniarowicz, red. i oprac. Kraków, Bricolage Publishing.

Pleśniarowicz J., 2019: Przekłady prozy. K. Pleśniarowicz, J. Pleśniarowicz, red. Kraków, Bricolage Publishing.

Pound E., 1968: Literary Essays of Ezra Pound. New York, New Directions.

Pym A., 1998: Method of Translation History. Manchester, St. Jerome Publishing.

Rédey Z., 2017: Od „poézie vecí” k „poetike vecnosti” (Lyrika Štefana Strážaya). Levoča, Modrý Peter.

Ricoeur P., 2008: O tłumaczeniu. T. Swoboda, S. Ulaszek, tłum. E. Balcerzan, wstęp. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Sedlák I., Čúzy L., 2009: Dejiny slovenskej literatúry II. Bratislava, Martin, Literárne informačné centrum, Matica slovenská.

Spuścizna translatorska Jerzego Pleśniarowicza: poezja słowacka, 1985. „Kamena”, nr 4 (824).

Spyrka L., 2016a: Dramat słowacki w Polsce. Przekład w dialogu kultur bliskich. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Spyrka L., 2016b: Koncepcja przekładu Ľubomíra Feldka w kontekście słowackiej myśli przekładoznawczej. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 7, cz. 1, s. 64—77.

Steiner G.: Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu. O. Kubińska, W. Kubiński, tłum. Kraków, Universitas.

Stolze R., 2003: Hermeneutik und Translation. Tybinga, Gunter Narr.

Stolze R., 2009: Tłumaczenie jako proces ewolucyjny. W: P. Bukowski, M. Heydel, red.: Współczesne teorie przekładu. Antologia. Kraków, Wydawnictwo Znak, s. 349—355.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


BuczekM. (2020). Ślad Jerzego Pleśniarowicza pozostawiony w przekładach. Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(2), 220-239. https://doi.org/10.31261/PLS.2020.10.02.09

Marta Buczek 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9623-2460
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).