Komentar k pregledu slovenskih prevodov poljske literaturę v letu 2018/Komentarz do słoweńskich przekładów literatury polskiej z 2018 roku

Jana Unuk
https://orcid.org/0000-0003-3649-0323

Abstrakt

W artykule dokonano przeglądu słoweńskich przekładów literatury polskiej wydanych w 2018 roku. W tym czasie ukazało się siedem tytułów: dwie powieści, dwa tomiki poetyckie, broszura festiwalowa oraz dwie ilustrowane książki dla młodszych czytelników. Mimo wciąż niewielkich możliwości publikacji recenzji literatury tłumaczonej przełożone w 2018 roku tytuły wzbudziły wyjątkowe zainteresowanie krytyków literackich i recenzentów, które utrzymywało się również w 2019 roku. Jeśli chodzi o wydany w 2017 roku przekład powieści historycznej Olgi Tokarczuk Księgi Jakubowe, można mówić o nieco spóźnionej reakcji czytelników, gdyż w dużej mierze datuje się ją na 2019 rok. Słoweńscy krytycy literaccy niejednokrotnie poszukują w przekładach współczesnych polskich prozaików sygnałów aktualnych wydarzeń społecznych, a nawet politycznych. Niemniej w ostatnim czasie, zwłaszcza po 2018 roku, z zaskoczeniem obserwuje się większe zainteresowanie wydawców poezją. Prócz wyborów wierszy ukazują się także osobne tomiki poetyckie, a nawet dzieła zebrane. Trudno jednak przewidzieć, czy ten trend się utrzyma w przyszłości. Literaturą współczesną i najnowszą, w tym i poezją, zainteresowane są słoweńskie czasopisma literackie (tradycyjne i internetowe), a przede wszystkim literackie audycje radiowe.


Słowa kluczowe

polsko-słowieńskie przekłady z 2018 roku; przekłady poezji; krytyka literacka

Blazinšek K., [online]: Vse na enem mestu. Kosilo nekega molja, Radio Študent, 9. 7. 2019. Dostopno na: https://radiostudent.si/kultura/kosilo-nekega-molja/vse-na-enem-mestu [obiskano: 15. 10. 2019].

Bogataj M., [online]: Vrnitev v varno materino naročje. „Mladina“, 18. 5. 2018. Dostopno na: https://www.mladina.si/185542/jerzy-franczak-da-capo/ [obiskano: 20. 5. 2018].

[bv]: Joanna Bator: Temno, skoraj noč. „Bukla“, 143. Dostopno na: https://www.bukla.si/knjigarna/leposlovje/zgodovinski-roman/temno-skoraj-noc.html [obiskano: 15. 10. 2019].

Geršak A., [online]: Ex Libris: Pregled leta 2018. „Razpotja“, 8. 7. 2019. Dostopno na: http://www.razpotja.si/ex-libris-pregled-leta-2018/ [obiskano: 10. 7. 2019].

Geršak A., [online]: Top 2018: Literatura, vizualna umetnost, glasba in oder. „Dnevnik“, 31. 12. 2018. Dostopno na: https://www.dnevnik.si/1042855427 [obiskano: 15. 1. 2019].

Geršak A., [online]: Zlo bo vstopilo brez trkanja. „Dnevnik“. Dostopno na: https://www.dnevnik.si/1042835716 [obiskano: 9. 8. 2018].

Grzegorzewska W., 2019: Plesne vaje za napredne. „Literatura“ 331—332, l. XXXI, str. 166—178.

Justin M., [online]: Joanna Bator: Temno, skoraj noč. „Koridor — križišča umetnosti”, 18. 8. 2018. Dostopno na: http://koridor-ku.si/recenzije/joanna-bator-temno-skoraj-noc/ [obiskano: 20. 8. 2018].

Kordež K., [online]: Joanna Bator: Temno, skoraj noč. S knjižnega trga, 3. program Ars, Radio Slovenija, 5. 9. 2019, in MMC, 9. 9. 2019. Dostopno na: https://www.rtvslo.si/kultura/recenzije/joanna-bator-temno-skoraj-noc/499021 [obiskano: 10. 10. 2019].

Petrič T., [online]: Do zadnje strani: Potapljanje v babjost. „Dnevnik“, 14. 8. 2019. Dostop na: https://www.dnevnik.si/1042895156 [obiskano: 17. 10. 2019].

Pungeršič D., [online]: Anna Świrszczyńska: Baba sem. S knjižnega trga, Ars, Radio Slovenija, in MMC, 5. 9. 2019. Dostop na: https://www.rtvslo.si/kultura/beremo/anna-swirszczynska-baba-sem/498704 [obiskano: 6. 9. 2019].

Škorjanc T., [online]: Babje pesmi. Kosilo nekega molja, Radio Študent, 6. 2. 2019. Dostopno na: https://radiostudent.si/kultura/kosilo-nekega-molja/babje-pesmi [obiskano: 10. 2. 2019].

Unuk J., 2018: Zgodovina, herezija in židovstvo v Jakobovih bukvah Olge Tokarczuk. V: Sedemdeset let poučevanja poljskega jezika v Ljubljani: posvečeno Nikolaju Ježu. Ljubljana, Znanstvena založba FF UL, str. 107—116.

Videmšek B., [online]: Igor Ostachowicz: Noč živih Židov. „Bukla“, 150. Dostopno na: https://www.bukla.si/knjigarna/leposlovje/leposlovni-roman/noc-zivih-zidov.html [obiskano: 15. 10. 2019].

Žnidar S., [online]: Polifonija, herezija, subverzija: kaotični svet Jakoba Franka. Spletna stran LUD Literature, 24. 1. 2019. Dostopno na: http://www.ludliteratura.si/kritika-komentar/polifonija-herezija-subverzija-kaoticni-svet-jakoba-franka/ [obiskano: 25. 1. 2019].

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


UnukJ. (2020). Komentar k pregledu slovenskih prevodov poljske literaturę v letu 2018/Komentarz do słoweńskich przekładów literatury polskiej z 2018 roku. Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(2), 297-311. https://doi.org/10.31261/PLS.2020.10.02.12

Jana Unuk 
https://orcid.org/0000-0003-3649-0323
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).