Роль перевода в становлении поэтики раннего украинского модернизма начала ХХ в.


Abstrakt

The development of modernism in the history of Ukrainian literature at the beginning of the 20th century was accompanied by a discussion in which the younger generation of writers opposed the conservative attitudes of the elders. The variety of artistic trends of that time led to the complexity of defining many aspects of the formation of modernism, including the question of the chronological framework of Ukrainian modernism as a phenomenon, as well as the origins of the ideological shift in Ukrainian culture of the late 19th and early 20th centuries. The task of mastering the new content of contemporary “foreign” literature was set by the literary groups “Moloda Muza” and “Ukrayins’ka hata”, who turned the development of the poetics of modernism into their aesthetic credo. It is important to determine what role literary translation, that Ukrainian writers in the early 20th century attached great importance, played in this process.


Агеєва В., 2011: Апологія модерну: обрис ХХ віку: статті та есеї. Київ, Грані-Т.

Білецький О., 1925: Літературні течії в Європі в першій чверті 20-го віку. «Червоний шлях», № 11—12, с. 268—307.

Блок А., 1997: Ямбы. В: Полное собрание сочинений и писем: в 20 т., т. 3. Москва, Наука, с. 55—64.

Бриська О., 2015: Переклад як вияв неокласичного напряму української культури. «Іноземна філологія», вип. 128, с. 163—170.

Відділ рукописів ЦНБ ім. В. Вернадського НАН України, ф. ХV, од. зб. 1085.

Волков А., 2001: Переспів. В: А. Волков та ін., ред.: Лексикон загального та порівняльного літературознавства. Чернівці, Золоті литаври, с. 407.

Вороний М., 1913 [электронный ресурс]: В сяйві мрій. Київ, Видавництво «Сяйво», с. 60—62. Режим доступа: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=8713 [дата обращения 15.03.2021].

Вороний М., 1901: Одкритий лист. «ЛНВ», т. XVI, с. 14.

Гундорова Т., 1995: Європейський модернізм чи європейські модернізми? (Українська перспектива). «Слово і Час», № 2, с. 28—31.

Гундорова Т., 1993: Початок ХХ ст.: загальні тенденції художнього розвитку. В: В.Г. Дончик, ред.: Історія української літератури XX століття: у 2 кн., кн. 1. Київ, Либідь, с. 9—69.

Гундорова Т., 1997: ПроЯвлення Слова: Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. Львів, Літопис.

Долгополов Л.К., 1985: На рубеже веков. О русской литературе конца ХIХ — начала ХХ века. Ленинград, Советский писатель.

Євшан М., 1998: Критика. Літературознавство. Естетика. Київ, Основи.

Жирмунский В.М., 1977: Теория литературы. Поэтика. Стилистика: Избранные труды. Ленинград, Наука.

Затонский Д., 2000: Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. Харьков, Фолио; Москва, Издательство «АСТ».

Зеров М., 1990: Твори: у 2 т., т. 2. Київ, Дніпро.

Зеров М., 2002: Українcьке письменство. М. Сулима, упоряд. Київ, Основи.

З-над хмар і з долин: Український альманах, 1903 [электронный ресурс]. Одеса, Друкарня А. Соколовського. Режим доступа: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=8675 [дата обращения 15.03.2021].

Ільницький М.,1999: Драма без катарсису: Сторінки літературного життя Львова першої половини ХХ ст. Львів, Місіонер.

Карманський П., 1989: Українська богема. В: В.І. Лучук, упоряд.: Молода Муза: антологія західноукраїнської поезії початку ХХ ст. Київ, Молодь, с. 268—273.

Кононенко П., 2000: Франко Іван. В: Українська література в портретах і довідках: Давня література — література ХIХ ст.: Довідник. Київ, Либідь, с. 326—327.

Луцький О., 1907: Молода Муза. «Діло», 18 листоп.

Моклиця М., 1998: Модернізм як структура: Філософія. Психологія. Поетика. Луцьк, Вежа.

Моренець В., 2002: Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща. Київ, Основи.

Некрасов Н.А., 1981: Поэт и гражданин. В: Полное собрание сочинений и писем: в 15 т., т. 2. Ленинград, Наука, с. 5—13.

Олесь О., 1990: Твори: в 2 т., т. 1. Київ, Дніпро.

Остап Луцький-молодомузець, 1968 [электронный ресурс]. Ю. Луцький, зібр., Б. Рубчак, вст. стаття. Нью-Йорк, Видання українських письменників «Слово». Режим доступа: http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/4819/file.pdf [дата обращения 15.03.2021].

Павличко С., 1997: Дискурс модернізму в українській літературі. Київ, Либідь.

Павличко С., 2002: Теорія літератури. Київ, Основи.

Пастернак Б., 1989: Доктор Живаго. Москва, Советский писатель.

Поліщук Я., 1998: Міфологічний горизонт українського модернізму: Літературознавчі студії. Івано-Франківськ, Лілея-НВ.

Рильський М., 1988: Із спогадів. В: Зібрання творів: у 20 т., т. 19. Київ, Наукова думка, с. 32—47.

Рильський М., 1986: Олександр Блок. В: Зібрання творів: у 20 т., т. 14. Київ, Наукова думка, с. 28—33.

Рильський М., 1984: Поезії 1949—1964. В: Зібрання творів: у 20 т., т. 4. Київ, Наукова думка.

Романси без слів: Антологія українських перекладів Поля Верлена, 2011. О. Крушинська, упоряд. Київ, Либідь.

Теплий І., [электронный ресурс]: Іван Франко як читач і редактор власних перекладів. Режим доступа: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/viewFile/1801/184 [дата обращения 15.03.2021].

Тичина П., 1983: Поетичні твори. 1906—1934. В: Зібрання творів: у 12 т., т. 1. Київ, Наукова думка.

Українка Леся, 1977: Малорусские писатели на Буковине. В: Зібрання творів: у 12 т., т. 8. Київ, Наукова думка, с. 62—75.

Український модернізм зі столітньої відстані, 2001. «Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство». Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету, вип. Х, спеціальний.

Українські літературні альманахи і збірники ХIХ — початку ХХ ст.: бібліографічний покажчик, 1967. І.З. Бойко, упор. Київ, Наукова думка.

Франко І., 1983: Каменярі. Український текст і польський переклад. Дещо про штуку перекладання. В: Зібрання творів: у 50 т., т. 39. Київ, Наукова думка, с. 7—20.

Франко І., 1981: Леся Українка. В: Зібрання творів: у 50 т., т. 31. Київ, Наукова думка, с. 254—274.

Франко І., 1976: Передмова (до збірки «Поеми»). В: Зібрання творів: у 50 т., т. 5. Київ, Наукова думка, с. 7—9.

Франко І., 1982: Українська література. В: Зібрання творів: у 50 т., т. 33. Київ, Наукова думка, с. 142—143.

Харлан О., 2014: Українська та польська література міжвоєнного десятиліття: катастрофічні ландшафти. «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету», вип. 1, с. 192—200.

Чарнецький С., 2006: В: М. Ільницький, упоряд., вст. стаття: Поети «Молодої Музи». Київ, Дніпро, с. 521—567.

Шерех Ю., 1998: Легенда про український неокласицизм. В: Пороги і Запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології: у 3 т., т. 1. Харків, Фоліо, с. 92—139.

Щурат В., 1896а: Др. Іван Франко. «Зоря», ч. 2, с. 36.

Щурат В., 1896б: Французький декадентизм в польській і великоруській літературі. «Зоря», ч. 9, с. 179—180; ч. 10, с. 197—198; ч. 11, с. 215—217.

Antologia wspόłczesnych poetόw ukraińskich, 1911 [электронный ресурс]. S. Twerdochlib, tłum., Wł. Orkan, wst. Lwόw, W. Zukerkandl. Режим доступа: https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/2157/edition/2030/content?ref=desc [дата обращения 15.03.2021].

Eustachiewicz L., 1983: Dwudziestolecie 1919—1939. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Franko I., 1901: Die ukrainische (ruthenische) Literatur. «Aus fremden Zungen». Stuttgart — Leipzig, h. 8, c. 382—387.

Korniejenko A., 1998: Ukraiński modernizm: próba periodyzacji procesu historycznoliterackiego. Kraków, TAiWPN Universitas.

Młoda Ukraina. Wybór nowel, 1908 [электронный ресурс]. Wł. Orkan, tłum. Warszawa, Księgarnia G. Centnerszwera i S-ki. Режим доступа: http://kpbc.umk.pl/publication/179936 [дата обращения 15.03.2021].

Thibaudet A., 1997: Historia literatury francuskiej: оd rewolucji Francuskiej do lat trzydziestych XX wieku. J. Guze, tłum. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.


Opublikowane : 2021-10-07


ЛеснаяГ. (2021). Роль перевода в становлении поэтики раннего украинского модернизма начала ХХ в. Przekłady Literatur Słowiańskich, 11(1), 1-28. https://doi.org/10.31261/PLS.2021.11.01.12

Галина Лесная 
Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation  Federacja Rosyjska
https://orcid.org/0000-0003-1501-0060
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).