Tekst i paratekst: recepcija Witolda Gombrowicza u HrvatskojAbstrakt

Text and Paratext: The Reception of Witold Gombrowicz in Croatia

From the year 2000 onwards, the number of works by Witold Gombrowicz translated into Croatian has decisively increased. The above is followed by a plethora of critical articles: features, commentaries, reviews, academic research articles, etc. The present article focuses on the issue of correspondence between the literary text and its paratext(s) in the target language culture, their potential interdependence, and their consequent impact on the reception of Gombrowicz’s work and the writer’s image. The analysis considers the factors contributing to Gombrowicz’s growing presence in Croatian cultural discourse.

Keywords: Witold Gombrowicz, Croatian reception, paratext, translations, culture reception


Bielecki M., 2004: Literatura i lektura. O metaliterackich i metatekstowych poglądach Witolda Gombrowicza. Kraków, Universitas.

Butković L., [online]: O beštijama i ljudima. Dostupno na: http://booksa.hr/kolumne/zacitavanje/gombrowicz-bestijarij [pristupljeno: 19.08.2017].

Debord G., 2003: Društvo spektakla. A. Golijanin, prev. Beograd. Dostupno na: https://anarhisticka-biblioteka.net/library/guy-debord-drustvo-spektakla [pristupljeno: 5.07.2017].

Duhaček G., [online]: Od zanimljivih domaćih krimića do skandinavskog hita. Dostupno na: https://www.tportal.hr/kultura/clanak/od-zanimljivih-domacih-krimica-do-skandinavskog-hita-20160325 [pristupljeno: 3.08.2017].

Foucault M., 1998: Aesthetics, Method and Epistemology. J.D. Faubion, ed. R. Hurley et al., transl. New York, The New Press.

Genette G., 2009: Paratexts: Thresholds of Interpretation. Cambridge, Cambridge University Press.

Gombrowicz W., 1991: Trans-Atlantik (ulomak iz romana). Z. Malić, uvodna bilješka i prijevod. „Treći program Hrvatskog radija“, br. 34, str. 195—200.

Ivanišević I., 2016: Poljski Stoner. „Slobodna Dalmacija“, 6.06. Dostupno na: http://www.slobodnadalmacija.hr/stil/putovanja/clanak/id/314859/poljskistoner [pristupljeno: 1.08.2017].

Jarzębski J., 2001: Podglądanie Gombrowicza. Kraków, Wydawnictwo Literackie.

Jergović M., [online]: Dug samoće. Dostupno na: https://www.jergovic.com/subotnja-matineja/dug-samoce/ [pristupljeno: 20.08.2017].

Jergović M., [online]: Esej o ocu. Dostupno na: http://www.autograf.hr/esej-oocu-zasto-nema-a-trebalo-bi-biti-kolektivne-odgovornosti/ [pristupljeno: 20.8.2017].

Jergović M., [online]: Libelula i ja. Dostupno na https://www.jergovic.com/subotnja-matineja/viktor-vidalibelula-i-ja/ [pristupljeno: 20.08.2017].

Lukić D., 2009: Drama ratne traume. Zagreb, Meandar.

Malić Z., 2004: Gombrowicziana. Priredila Dragica Malić. Zagreb, Hrvatsko filološko društvo. Biblioteka „Književna smotra“.

Nikolić S., 2005: Trans-Gombrowicz Express. „Zarez“, 159—160.

Pellat V., 2013: Text, Extratext, Metatext and Paratext in Translation. Cambridge, Cambridge Scolars Publishing.

Skibińska E., red., 2004: Gombrowicz i tłumacze. Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem.

Stojanović B., 2013: Polonica u Srbiji. Bibliografija posebnih izdanja (1848—2013). Beograd, Slavističko društvo Srbije, str. 8. Dostupno na: http://www.slavistickodru stvo.org.rs/pdf_dokumenti/BS_POLONICA [pristupljeno: 1.07.2017].

Šodan D., [online]: Popravak karme. Dostupno na: http://www.hrvatskiplus.org/utjeha_kaosa/damir_sodan.html [pristupljeno: 5.07.2017].

Tokarz B., 2012: Gombrowicz w Słowenii: ramy interpretacyjne czasu i przestrzeni kulturowej. „Przekłady Literatur Słowiańskich“, t. 3, cz. 1, str. 234—251.

Pobierz


Gverić KatanaP. (1). Tekst i paratekst: recepcija Witolda Gombrowicza u Hrvatskoj. Przekłady Literatur Słowiańskich, 8(2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7019

Petra Gverić Katana  petra.gveric@gmail.com
University of Silesia in Katowice Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).