Podwójne życie tłumacza


Abstrakt

Translator’s Double Life

The manner of functioning of South Slavic literature translators in the social field is presented in the article as a case of “multiplied social participation”, participation in the “game”, which they treat as an incentive for cultural, intellectual and moral development in the individual and social dimension. Methodological considerations on the translation presented in the article are based on the concepts of Barnard Lahire, Pierre Bourdieu, and Roger Caillois.

KEY WORDS: Bernard Lahire, Pierre Bourdieu, literary field, game, Roger Caillois, literary translation


Bachtin M., 1970: Problemy poetyki Dostojewskiego. N. Modzelewska, tłum. Warszawa, PIW.

Balcerzan E., Rajewska E., wyb. i oprac., 2007: Pisarze polscy o sztuce przekładu: 1440—2005. Antologia. [Wyd. 2 poszerz.]. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie.

Barthes R., 1997: Przyjemność tekstu. A. Lewańska, tłum. Warszawa, Wydawnictwo KR.

Bourdieu P., 2006: Medytacje pascaliańskie. K. Wakar, tłum. Warszawa, Oficyna Naukowa.

Bourdieu P., 2007: Reguły sztuki: geneza i struktura pola literackiego. A. Zawadzki, tłum. Kraków, Universitas.

Bourdieu P., 2009: Rozum praktyczny. M. Falski, tłum. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Brzostowska-Tereszkiewicz T., 2012: Parnasistowski model przekładu literackiego. W: P. Fast, W.M. Osadnik, red.: Wielcy tłumacze. Katowice, Wydawnictwo Śląsk.

Caillois R., 1997: Gry i ludzie. A. Tatarkiewicz, M. Żurowska, tłum. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Volumen.

Dedecius K., 1974: Notatnik tłumacza. J. Prokop, tłum. Kraków, Wydawnictwo Literackie.

English J.F., 2013: Ekonomia prestiżu: nagrody, wyróżnienia i wymiana wartości kulturowej. P. Czapliński, Ł. Zaremba, tłum. Warszawa, Narodowe Centrum Kultury.

Jarniewicz J., 2012: Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim. Kraków, Znak.

Kozak J., 2009: Przekład literacki jako metafora. Między logos i lexis. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lahire B., 2015: Podwójne życie tłumacza. W: G. Jankowicz, M. Tabaczyński, red.: Socjologia literatury. Antologia. Kraków, Korporacja Ha!art.

Mańczyk Ł., 2014: Biserka. Kraków, Universitas.

Tokarz B., 2006: Model przekładu a stereotyp płci. W: P. Fast, red.: Płeć w przekładzie. Katowice, Wydawnictwo Śląsk — Częstochowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej.

Tokarz B., 2010: Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu literackiego. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Pobierz


GawlakM. (1). Podwójne życie tłumacza. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(1). https://doi.org/10.31261/PLS.2018.09.01.04

Monika Gawlak  monika.gawlak@us.edu.pl
University of Silesia in Katowice 
Właścicielami praw autorskich do nadesłanego tekstu są Autor i Wydawnictwo. Czytelnik otrzymuje prawo do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

  1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY 4.0.

  1. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

  1. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

  1. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).