Przekład literatury konceptualnej Studium przypadku lokalizacji <i>Paint the Rock</i> Shiva Kotechy jako <i>Namaluj Popka</i>


Abstrakt

Translation of Conceptual Literature. A Case Study of the Localization of Paint the Rock by Shiv Kotecha into the Polish Namaluj Popka

The article presents case study of a creative practice-based project in which the experimental conceptual book Paint the Rock by Shiv Kotecha was translated into Polish using a conceptual translation strategy. The original is an unconventional “coloring book” that invites the reader to paint American male celebrities from memory. The Polish translation, Namaluj Popka by Aleksandra Małecka and Piotr Marecki, remakes the original experiment, replacing these global household names with figures from the Polish local popular imaginary in a ludic localization. The authors describe the context of the original literary work, the translation process, the new context for reception in Poland, with a special focus on the role of the translator as the ambassador of new trends in literature and the creative and critical potential of conceptual writing and translation strategies.

KEY WORDS: ambient literature, experimental literature, conceptual translation, experimental translation, conceptual literature


Alexander Ch., 2013: McNugget. New York, Throll Thred. Dostępne w Internecie: http://www.lulu.com/items/volume_75/13639000/13639749/3/print/chris_alexander_mcnugget_troll_thread.pdf [dostęp: 20.01.2018].

Archer B., 1995: The Nature of Research. „Co-design”, nr 2 (11), s. 6—13.

Berens K., [w przygotowaniu]: Books Rebound: Digital Superabundance and “Playable” Printed Books Recast the Publishing Industry. [W druku].

Bergvall C., Browne L., Carmody T., Place V., eds., 2012: I’ll Drown My Book: Conceptual Writing by Women. Los Angeles, Les Figues Press.

Brzostowska-Tereszkiewicz T., 2016: Conceptual Art of Translation. W: Eadem: Modernist Translation. An Eastern European Perspective. Models, Semantics, Functions. Frankfurt / M ., Peter Lang, s. 160—195.

Brzostowska-Tereszkiewicz T., 2017: Jutro: posthumanistyczny przekład artystyczny. „Między Oryginałem a Przekładem”, nr 2 (36), s. 35—54.

Cayley J., 2018: The Translation of Process. „Amodern”, nr 8. Dostępne w Internecie: http://amodern.net/article/the-translation-of-process/ [dostęp: 20.06.2018].

Dworkin C.D., Goldsmith K., red., 2011: Against Expression: An Anthology of Conceptual Writing. Evanston Illinois, Northwestern University Press.

Giffin L., 2017: Żarty to dla nas poważna sprawa [w rozmowie z P. Mareckim]. „Ha!art”, nr 59, s. 54—60.

Goldsmith K., 2011a: Against Expression: Kenneth Goldsmith in Conversation. Poets.org. Dostępne w Internecie: https://www.poets.org/poetsorg/text/against-expression-kenneth-goldsmith-conversation [dostęp: 20.06.2018].

Goldsmith K., 2011b: Uncreative Writing: Managing Language in the Digital Age. New York, Columbia University Press.

Goldsmith K., 2013: The Writer as Meme Machine. „New Yorker”. Dostępne w Internecie: https://www.newyorker.com/books/page-turner/the-writeras-meme-machine [dostęp: 30.01.2018].

Kapela J., 2007: Życie na gorąco. Kraków, Korporacja Ha!art.

Kotecha S., 2011: Paint the Rock. New York, Troll Thread.

Kotecha S., 2017a: Namaluj Popka. P. Marecki, zlok. Kraków, Korporacja Ha!art.

Kotecha S., 2017b: Nie mogę pozbyć się podmiotu [w rozmowie z P. Mareckim]. M. Chmilelińska, tłum. „Ha!art”, nr 59, s. 46—49.

Małecka A., Marecki P., 2014: Hyper-constrained: Translating Nick Montfort’s Textual Generators. „Word and Text”, nr 4, s. 83—97.

Małecka A., Marecki P., 2018: Literary Experiments with Automatic Translation: a Case Study of a Creative Experiment Involving King Ubu and Google Translate. W: B. Kalla, P. Poniatowska, D. Michułka, red.: On the Fringes of Literature and Digital Media Culture. Perspectives from Eastern and Western Europe. Leiden, Brill, s. 77—88.

Marecki P., 2014: Posłowie od tłumacza. W: N. Montfort: Zegar światowy. P. Marecki, tłum. Kraków, Korporacja Ha!art, s. 247—255.

Marecki P., 2015: Between Provocation and Experiment. Technical Reports and the Ecology of Scholarly Communication in the Humanities. „Kultura i Edukacja”, nr 4 (110), s. 169—181.

Marecki P., Małecka A., 2016: “C()n Du It” by Katarzyna Giełżyńska: a Case of a Total Translation of an Electronic Literature Work. „Miranda”, nr 12, s. 1—14.

Marecki P., Montfort N., 2017: Renderings: Translating Literary Works in the Digital Age. „Digital Scholarship in Humanities”, nr 1 (32), s. 184—191.

Melgard H., Sylvester Ch., 2014: Troll Thread Interview [w rozmowie z T. Linem]. „Poetry Magazine”. Dostępne w Internecie: https://www.poetryfoundation.org/harriet/2014/05/troll-thread-interview [dostęp: 20.01.2018].

Montfort N., 2013: Beyond the Journal and the Blog. The Technical Report for Communication in the Humanities. „Amodern”, nr 1. Dostępne w Internecie: http://amodern.net/article/beyond-the-journal-and-the-blog-the-technicalreport-for-communication-in-the-humanities/ [dostęp: 20.01.2018].

Perloff M., 2010: Unoriginal Genius: Poetry by Other Means in the New Century. Chicago, University of Chicago Press.

Pinsky R., [online]: Poetry Comes First: An Interview with Robert Pinsky. Wywiad przeprowadzony przez G. Myers. „The Review”. Dostępne w Internecie: http://www.newreviewsite.com/articles/Poetry-Comes-First-An-Interviewwith-Robert-Pinsky/200 [dostęp: 20.06.2018].

Place V., Fitterman R., 2009: Notes on Conceptualisms. Brooklyn, Ugly Duckling Presse.

Rooney K., 2015: High and Low. What We Write about When we Write about Celebrities. Poetry Foundation. Dostępne w Internecie: https://www.poetryfoundation.org/articles/70253/high-and-low [dostęp: 20.06.2018].

Scott C., 2014: Przekład i przestrzenie lektury. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, tłum. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 23 (43), s. 209—222.

Stephens P., 2015: The Poetics of Celebsploitation. Celebrity Culture and Social Media in Recent American Poetry. „Amodern”. Dostępne w Internecie: https://www.poetryfoundation.org/articles/70253/high-and-low [dostęp: 20.06.2018].

Sullivan G., 2009: Making Space. The Purpose and Place of Practice-led Research. W: H. Smith, R.T. Dean, eds.: Practice-Led Research, Research-Led Practice in the Creative Arts. Edinburgh, Edinburgh University Press, s. 41—65.

Warczok T., 2015: Dominacja i przekład: struktura tłumaczeń jako struktura władzy w światowym i polskim systemie literackim. W: G. Jankowicz, P. Marecki, M. Sowiński, red.: Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Podręcznik. Kraków, Korporacja Ha!art, s. 15—39.

Pobierz


MareckiP., & MałeckaA. (1). Przekład literatury konceptualnej Studium przypadku lokalizacji <i>Paint the Rock</i> Shiva Kotechy jako <i>Namaluj Popka</i&gt;. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(1). https://doi.org/10.31261/PLS.2018.09.01.06

Piotr Marecki  piotr.marecki@uj.edu.pl
Jagiellonian University in Kraków 
Aleksandra Małecka 
Jagiellonian University in Kraków 
Właścicielami praw autorskich do nadesłanego tekstu są Autor i Wydawnictwo. Czytelnik otrzymuje prawo do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

  1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY 4.0.

  1. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

  1. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

  1. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).