<i>Pinocchio in Emojitaliano</i>. Przekład eksperymentalny w kulturze zwrotu wizualnego i performatywnego


Abstrakt

Pinocchio in Emojitaliano. The Experimental Translation in the Culture of Visual and Performative Turn

The article discusses the experimental translation of the classic of children’s literature — Pinocchio (La storia di un burattino) by Carlo Collodi — from Italian into an artificially created language of the emoji signs. The translation was dicussed in the context of other translations of literature into emoji sings and experimental translation in general. This originally new-media translation illustrates the cultural transformations of modernity and can be understood as an expression of the iconic (visual) and performative turn in the humanities.


KEY WORDS: Pinocchio, Carlo Collodi, experimental translation, intersemiotic translation, iconic turn, performative turn


Balcerzan E., 2011: Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki. [Wyd. 3]. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM .

Brzostowska-Tereszkiewicz T., 2014: Kolaż, centon, ready-made jako techniki translatorskie. W: P. Fast, red.: Strategie translatorskie od modernizmu do (post)-postmodernizmu. Katowice, Wydawnictwo Śląsk.

Brzostowska-Tereszkiewicz T., 2018: Sztuka post-przekładu. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 9, cz. 1, s. 77—97.

Celiński P., 2005: Wyzwania hipertekstu — granice nieograniczonego. W: M. Ostrowicki, red.: Estetyka wirtualności. Kraków, Universitas.

Chiusaroli F., 2017: Tradurre „Pinocchio” in „Emojitaliano”. W: Pinocchio in Emojitaliano. F. Chiusaroli, J. Monti, F. Sangati, tłum. Sesto Fiorentino, „apice libri”, s. 5—18.

Domańska E., 2007: „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce. „Teksty Drugie”, nr 5, s. 48—61.

Eco U., 1996: Nieobecna struktura. A. Weinsberg, P. Bravo, tłum. Warszawa, KR.

Grochowski G., 2006: Na styku kodów. O literackich użyciach znaków ikonicznych. „Teksty Drugie”, nr 4, s. 47—71.

Majdzik K., 2009: Tłumacz-bricoleur (o polskim przekładzie „Ministerstwa Bólu” Dubravki Ugrešić). W: P. Fast, A. Świeściak, red.: Sztuka przekładu — interpretacje. Katowice, Wydawnictwo Śląsk — Częstochowa.

Mayenowa M.R., 1973: Porównanie niektórych możliwości tekstów słownych i wizualnych ikonicznych. W: M. R. Mayenowa, red.: Semiotyka i struktura tekstu. Studia poświęcone VII międzynarodowemu kongresowi slawistów. Wrocław, Ossolineum, s. 48.

Pawlicka U., 2012: (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka. Kraków, Korporacja Ha!art.

Sendyka R., 2012: Poetyki wizualności. W: T. Walas, R. Nycz, red.: Kulturowa teoria literatury 2. Kraków, Universitas, s. 137—184.

Szczęsna E., 2018: Cyfrowa semiopoetyka. Warszawa, IBL PAN .

Tabakowska E., 2003: Ikoniczność: podobieństwo i „tertium comparationis”. „Przestrzenie Teorii”, nr 2, s. 103—118.

Wysłouch S., 1994: Literatura a sztuki wizualne. Warszawa, PWN.

Zeidler-Janiszewska A., [online]: O tzw. zwrocie ikonicznym we współczesnej humanistyce. Kilka uwag wstępnych. „Dyskurs”, nr 4, s. 151. Dostępne w Internecie: http://www.asp.wroc.pl/dyskurs/Dyskurs4/AnnaZeidlerJaniszewska.pdf [dostęp: 7.07.2018].

Zeidler-Janiszewska A., 2006: Visual Culture Studies czy antropologicznie zorientowana Bildwissenschaft? O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach o kulturze. „Teksty Drugie”, nr 4, s. 9—30.

Źródła internetowe

[hasła:] house, waving hand, arrow. W: Emojipedia. Dostępne w Internecie: emojipedia.org [dostęp: 7.07.2018].

[hasło] Emoji. W: Wikipedia. Dostępne w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Emoji [dostęp: 8.07.2018].

Author Translates All of ‚Alice in Wonderland’ into Emojis [wywiad]. Dostępne w Internecie: https://creators.vice.com/en_us/article/ez5vd4/author-translates-all-of-alice-in-wonderland-into-emojis [dostęp: 7.07.2018].

http://carlagannis.com/blog/prints/gardenofemojidelights/ [dostęp: 7.07.2018].

http://emojipoems.tumblr.com/page/3 [dostęp: 7.07.2018].

https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2015 [dostęp: 7.07.2018].

https://gadzetomania.pl/57421,emoji-nowy-jezyk-internetu-pismo-obrazkowewystepuje-w-polowie-komentarzy [dostęp: 5.07.2018].

https://joehale.bigcartel.com/products [dostęp: 7.07.2018].

http://lifehacking.pl/slownik-znaczenie-emoji/ [dostęp: 8.07.2018].

https://mobirank.pl/2018/05/01/kolekcja-176-oryginalnych-emoji-w-jednejksiazce/ [dostęp: 7.07.2018].

http://www.unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html?utm_source= mobirank.pl&utm_medium=artykul&utm_campaign=lista-emoji [dostęp: 8.07.2018].

https://www.iol.co.za/sunday-tribune/lifestyle/instagram-plan-to-decodeemoji-1860569 [dostęp: 5.07.2018].

https://www.polityka.pl/galerie/1677752,1,21-emotikonow-ktorych-uzywamyniezgodnie-z-ich-znaczeniem.read [dostęp: 8.07.2018].

Isaac M., [online]: The Rise of Emoji on Instagram is Causing Language Repercussions. Dostępne w Internecie: https://bits.blogs.nytimes.com/2015/05/01/the-rise-of-emoji-on-instagram-is-causing-language-repercussions/ [dostęp: 7.07.2018].

Spiegelman N., Rankin-Gee R., 18.08.2017 [online]: Emoji Poetry Contest. Dostępne w Internecie: https://www.theparisreview.org/blog/2017/08/18/emojipoetry/ [dostęp: 7.07.2018].

Shigetaka Kurita: the man who invented emoji. Dostępne w Internecie: https://edition.cnn.com/style/article/emoji-shigetaka-kurita-standards-manual/index.html [dostęp: 7.07.2018].

The Inventor of Emoji on his Famous Creations [wywiad]. Dostępne w Internecie: https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/27/emoji-inventorshigetaka-kurita-moma-new-york-text [dostęp: 7.07.2018].

Pobierz


MajdzikK. (1). <i>Pinocchio in Emojitaliano</i&gt;. Przekład eksperymentalny w kulturze zwrotu wizualnego i performatywnego. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(1). https://doi.org/10.31261/PLS.2018.09.01.07

Katarzyna Majdzik  katarzyna.majdzik@us.edu.pl
University of Silesia in Katowice 
Właścicielami praw autorskich do nadesłanego tekstu są Autor i Wydawnictwo. Czytelnik otrzymuje prawo do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

  1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY 4.0.

  1. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

  1. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

  1. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).