Tom 3 Nr 1 (2012): Przekłady Literatur Słowiańskich. T.3. Cz.1. / Translations of Slavic Literatures. Issue: 3 (1)/2012Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym / Cultural barriers in artistic translation

Tytuł trzeciego już tomu wydawnictwa ciągłego „Przekłady Literatur Słowiańskich” należy rozumieć jako praktyki i nawyki kulturowe, mniej lub bardziej utrwalone w tekstach, które utrudniają reekspresję oryginału, a tym samym rozumienie obcości przez odbiorcę sekundarnego. Taka sytuacja powoduje pojawianie się problemów przekładowych i przekładoznawczych, podejmowanych w książce przez poszczególnych autorów. / The title of the third volume of the serial publication “Translations of Slavic literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”) should be understood as practices and cultural habits, more or less fixed in texts that make it difficult to re-express the source text, and ipso facto, the secondary reader’s comprehension of otherness and strangeness. This situation gives rise to problems related to translation and the theory of translation. They are discussed in the volume by particular authors.


Cały numer

Redakcja PLS
Strony tytułowe, spis treści, wstęp

Redakcja PLS
Bożena Tokarz
Model kultury i jego uwarunkowania

Dyskurs aksjologiczny i estetyczny

Lenka Németh Vítová
Bariery — sąsiedztwa — przejścia

Dialog i ramy interpretacyjne przekładu

Noty o Autorach i indeksy