Postawy, zachowania i decyzje wyborcze jako przedmiot badań empirycznychAbstract

.

Antoszewski A. (2004), Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bartolini S., Mair P. (1990), Identity, Competition, and Electoral Availability: The stability of European electorates 1885-1985, Cambridge: Cambridge University Press.

Biernat T. (2000), Józef Piłsudski - Lech Wałęsa. Paradoks charyzmatycznego przywództwa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Campbell A., Converse P. E., Miller W. E., Stokes D. E. (1960), The American voter, Nowy Jork: John Wiley & Sons.

Edwards K., Smith E. E. (1996), A disconfirmation bias in the evaluation of arguments, “Journal of Personality and Social Psychology”, 71.

Feather N. T. (1963), Cognitive dissonance, sensitivity and evaluation, “Journal of Abnormal and Social Psychology”, 66.

Herbut R. (1999), Zachowania wyborcze, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Encyklopedia politologii, t.3, Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.

Jednaka W. (1997), Zachowania wyborcze, [w:] A. Antoszewski, W. Herbut (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jednaka W. (1999), Zachowania wyborcze, [w:] A. Antoszewski, W. Herbut, (red.), Encyklopedia politologii, t.3, Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.

Katz E., Feldman J. J. (1962), The debates in the light of research: A survey of surveys, [w:] S. Kraus (red.), The great debates, Bloomington: Indiana University Press.

Lipset S. M, Rokkan S. (1993), Osie podziałów, systemy partyjne oraz afiliacje wyborców, [w:] J. Szczupaczyński (red.), Elity, demokracja, wybory, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Markowski R. (1999), Polski system partyjny po wyborach z 1997 roku - instytucjonalizacja czy wichrowatość, „Studia Polityczne”, nr 9.

Niemi R. G., Weisberg H. F. (1993), Classics in voting behavior, Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.

Pomerantz E. M., Chaiken S., Tordesillas R. S. (1995), Attitude strengthand resistance processes, “Journal of Personality and Social Psychology”, 69.

Pye L. W., (1972), The stages of socialization, [w:] D. R. Reich, P. A. Dawson (red.), Political images and realities: Essays and readings on the concepts and substance of American politics, Belmont, CA: Duxbury Press.

Raciborski J. (1997), Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989-1995, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Raciborski J. (2003), Wybory i wyborcy, [w:] J. J. Wiatr, J. Raciborski, J. Bartkowski, B. Frątczak-Rudnicka, J. Kilias, Demokracja polska 1989-2003, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Rokkan S. (1967), Geography, Religion, and Social Class: Crosscutting Cleavages in Norwegian Politics, [w:] S. M. Lipset, S. Rokkan (red.), Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives. New York: Free Press.

Sears D. O., Levy S. (2008), Rozwój polityczny w okresie dzieciństwa i w wieku dorosłym, [w:] D. O. Sears, L. Huddy, R. Jervis (red.), Psychologia polityczna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sobkowiak L. (1999), Postawa polityczna, [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Encyklopedia politologii t.1, Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.

Sokół W. (1999), Zachowania polityczne, [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Encyklopedia politologii t.1, Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.

Szawiel T. (2001), Podział lewica-prawica w polityce oraz w szerszym kontekście kulturowym, [w:] M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wiszniowski R. (2008), Europejska przestrzeń polityczna. Zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wróbel S. (2000), O pojęciach i modelu zachowań wyborczych, [w:] P. Dobrowolski, M. Stolarczyk (red.), Polityka: przedmiot badań i formy jej przejawiania się, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wróbel S. (2003), Zachowanie i działanie polityczne, [w:] B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Zarycki T. (2002), Region jako kontekst zachowań politycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zarzycki M. (2003), To nie wiatr to szloch, „Karta”, nr 37.


Published : 2010-01-01


Turska-KawaA., & WojtasikW. (2010). Postawy, zachowania i decyzje wyborcze jako przedmiot badań empirycznych. Political Preferences, (1). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4129

Agnieszka Turska-Kawa  Agnieszka.Turska-Kawa@us.edu.pl
University of Silesia in Katowice  Poland
Waldemar Wojtasik 
University of Silesia in Katowice  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).