Społeczne oddziaływanie strategii tworzenia list wyborczychAbstract

.

Antoszewski A. (2004), Wzorce rywalizacji politycznych we współczesnych demokracjach europejskich, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Budrowska B., Duch-Krzystoszek D., Titkow A. (2003), Między pracą zawodową i domem, [w:] A. Titkow (red.), Szklany sufit. Bariery ograniczenia karier kobiet, Warszawa: ISP.

Cichosz M. (2002), Metody analizy i diagnostyki rynku politycznego, [w:] A. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dobek-Ostrowska B. (2006), Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa: PWN.

Dydak E. (2003), Wybory do Parlamentu Europejskiego, Warszawa: Scholar.

Jeziński M. (2004), Marketing polityczny, a procesy akulturacyjne, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Nohlen D. (2004), Prawo wyborcze i system partyjny, Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Peszyński W. (2007), Pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Peszyński W. (2009), Amerykanizacja polskich kampanii parlamentarnych 2001-2007, „Dialogi Polityczne” nr 11.

Peszyński W. (2010), Amerykanizacja polskiego dyskursu wyborczego na przykładzie polskich kampanii parlamentarnych 2001-2007, [w:] P. Dudek (red.), Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Peszyński W. (2010A), Personalizacja zachowań wyborców i wybieranych. Analiza porównawcza polskich elekcji do Parlamentu Europejskiego w 2004 i w 2009 roku, [w:] M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego. Media i marketing polityczny, Toruń: Wydawnictwo TNOiK.

Pietraś Z. J. (2000), Decydowanie polityczne, Warszawa - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Reif K., Schmitt H. (1980), Nine second-order national elections -A conceptual framework for the analysis of European election results. „European Journal of Political Research”, nr 8.

Schulz W. (2006), Komunikacja polityczna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wiszniowski R. (2008), Europejska przestrzeń polityczna, Wrocław: Wydawnictwo UWr.

Wojtasik W. (2009), Efektywność strategii selekcji kandydatów na listy wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2009 roku (maszynopis), referat wygłoszony na Konferencji „Polska scena polityczna. Środowiska - komunikacja polityczna - strategie”, Krynica 21-22 października 2009.

Wojtasik W. (2010), Polskie wybory do Parlamentu Europejskiego w świetle koncepcji ich peryferyczności, [w:] A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego. Kampanie w Polsce i Europie. Toruń: Wydawnictwo TNOiK.

Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP 2001. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 roku „Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP” (Dz.U. z 2001 r., nr 46, poz. 499 z póź. zm.).

Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego 2001. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 roku „Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego” (Dz.U. z 2004 r., nr 25 poz. 219 z póź. zm.).

PKW 2007 http://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W/index.htm (12.04.2010).

PKW 2009 http://pe2009.pkw.gov.pl/PUE/PL/WYN/W/index.htm#OKR (12.04.2010).


Published : 2010-01-01


PeszyńskiW. (2010). Społeczne oddziaływanie strategii tworzenia list wyborczych. Political Preferences, (1). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4132

Wojciech Peszyński  peszynski@umk.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).