Psychologiczne uwarunkowania zachowań wyborczychAbstract

.

Antonowski A. (1995), Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, Warszawa: IPN.

Bańka A. (2005), Poczucie samoskuteczności. Konstrukcja i struktura czynnikowa Skali Poczucia Samoskuteczności w Karierze Międzynarodowej, Poznań-Warszwa: Studio PRINT-B, Instytut Rozwoju Karier.

Baumeister R. F., Smart, L., Boden, J. M. (1996), Relation of threatened egotism to violence and aggression: The dark side of self-esteem, „Psychological Review”, 103.

Biernat T. (2000), Józef Piłsudski – Lech Wałęsa. Paradoks charyzmatycznego przywództwa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Blascovich J., Tomaka J. (1991). Measures of self-esteem, [w:] J. P. Robinson, P. R. Shaver, L. S. Wrightsman (red.), Measures of personality and social psychological attitudes. Volume 1: Measures of social psychological attitudes, Nowy Jork: Academic Press.

Boski P. (1991), Jak wartości społeczno-polityczne dzieliły elektoraty pretendentów do Belwederu w wyborach prezydenckich 1990?, [w:] W. Z. Daab, K. Korzeniowski, P. Boski, K. Gembura-Chmielewski, K. Skarżyńska, M. Zakrzewski, Polski wyborca `90. Psychospołeczne studia nad wyborami prezydenckimi, t. 1, Warszawa: Instytut Psychologii PAN.

Braithwaite V. (1997), Harmony and security value orientations in political evaluation, „Personality and Social Psychology Bulletin”, nr 23(4).

Bronowicka A. (2005), Alienacja polityczna i społeczna jako wyznacznik zachowań wyborczych młodzieży, [w:] A. Bronowicka (red.), Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Campbell A., Converse P. E., Miller W. E., Stokes D. E. (1960), The American voter, Nowy Jork: John Wiley & Sons.

Campbell A., Converse P. E., Miller W. E., Stokes D. E. (1967), Elections and the political order, Nowy Jork: John Wiley & Sons.

Converse P. E. (1964), The nature of belief systems in mass public, [w:] D. E. Apter (red.), Ideology and discontent, Nowy Jork: The Free Press of Glencoe.

Cwalina W., Falkowski A. (2006), Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Gliński P. (2009), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce - dwadzieścia lat przemian, [w:] R. Glajcar, W. Wojtasik (red.), Transformacja systemowa w Polsce 1989-2009, Katowice: Wydawnictwo REMAR.

Jakubik A. (1997), Zaburzenia osobowości, Warszawa: PZWL.

Juczyński Z. (2001), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Katz R. (1997), Democracy and Elections, Oxford, Nowy Jork: Oxford University Press.

Kobasa S. C. (1979), Personality and resistance to illness, American Journal of Community Psycholology”, 7(4).

Korzeniowski K. (2002), Psychospołeczne uwarunkowania zachowań wyborczych, [w:] K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Korzeniowski K. (1991), Poczucie podmiotowości-alienacji politycznej. Uwarunkowania psychospołeczne, Poznań: Wydawnictwo Nakon.

Korzeniowski K. (1997), O psychospołecznych uwarunkowaniach zachowań wyborczych Polaków w latach dziewięćdziesiątych, [w:] L. Kolarska-Bobińska, R. Markowski (red.), Prognozy i wybory. Polska demokracja `95, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Łaguna M., Lachowicz-Tabaczek K., Dzwonkowska I. (2007), Skala Samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody, „Psychologia Społeczna”, tom 2, nr 2(4).

Najdowski J. (1994), Wiarygodność deklaracji przedwyborczych i relacji powyborczych, „Kultura i Społeczeństwo”, Polska Akademia Nauk, Komitet Socjologii, Instytut Studiów Politycznych, tom XXXVIII, nr 3.

Niemi R. G., Weisberg H. F. (1993), Classics in voting behavior, Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.

Poprawa R. (1996), Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem, [w:] G. Dolińska-Zygmunt (red.), Elementy psychologii zdrowia, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pye L. W. (1972), The stages of socialization, [w:] D. R. Reich, P. A. Dawson (red.), Political images and realities: Essays and readings on the concepts and substance of American politics, Belmont, CA: Duxbury Press.

Reimanis G. (1982), Relationship of locus of control and anomie to political interest among American and Nigerian students, „Journal of Social Psychology”, nr 116.

Rokeach M. (1973), The natures of human values, Nowy Jork: The Free Press.

Scheier M. F., Carver C. S. (1985), Optimism, coping, and health: assessment and implications of generalized outcome expectancies, „Health Psychology”, nr 4.

Scheier M. F., Carver C. S., Bridges, M. W. (1994), Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): A reevaluation of the Life Orientation Test, „Journal of Personality and Social Psychology”, nr 67.

Schwarzer R. (1997), Poczucie własnej skuteczności w podejmowaniu i kontynuacji zachowań zdrowotnych. Dotychczasowe podejścia teoretyczne i nowy model, [w:] I. Heszen-Niejodek, H. Sęk (red.), Psychologia zdrowia, Warszawa: PWN.

Seligman M. (1995), Optymizmu można się nauczyć, Poznań: Media Rodzina.

Sęk H. (1991), Psychologiczna prewencja jako obszar badań i zastosowań, [w:] Zagadnienia psychologii prewencji, H. Sęk (red.), Poznań: UAM.

Skarżyńska K. (2002), Aktywność i bierność polityczna, [w:] K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Wydawnictwo Zysk – S-ka, Poznań.

Skarżyńska K. (1996), Polityka i politycy w świadomości potocznej: wyobrażenia ról oraz pożądanych cech polityków, „Studia Politologiczne”, 1.

Sosnowski T., Wrześniewski K. (1983), Polska adaptacja inwentarza STAI do badania stanu i cechy lęku, „Przegląd Psychologiczny”, nr 26(2).

Turska-Kawa A. (2009), Psychologiczne aspekty społecznej akceptacji zmiany systemowej, [w:] R. Glajcar, W. Wojtasik (red.), Transformacja systemowa w Polsce 1989-2009, Katowice: Wydawnictwo REMAR.

Turska-Kawa A. (2010), Dyspozycyjny lęk jako zmienna różnicująca aktywność wyborczą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, [w:] A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego. Kampanie w Polsce i Europie. Toruń: Wydawnictwo TNOiK.

Wiszniowski R. (2008), Europejska przestrzeń polityczna. Zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zarzycki M. (2003), To nie wiatr to szloch, „Karta”, nr 37.

BS/172/99, Zmiany w psychologicznych profilach elektoratów partyjnych. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, listopad 1999, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1999/K_172_99.PDF.

BS/95/2002, Psychologiczne profile elektoratów partyjnych. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, czerwiec 2002, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2002/K_095_02.PDF.

Prażmowska B., Puto G., Kowal E., Gierat B. (2009), Niespełnione macierzyństwo, http://www.termedia.pl/magazine.php?magazine_id=5&article_id=13877&magazine_subpage=FULL_TEXT


Published : 2010-01-01


Turska-KawaA. (2010). Psychologiczne uwarunkowania zachowań wyborczych. Political Preferences, (1). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4134

Agnieszka Turska-Kawa  Agnieszka.Turska-Kawa@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).