Kwestie ekonomiczne jako czynnik dyskrepancyjny identyfikacji politycznychAbstract

.

Antoszewski A. (2005), Polska prawica i lewica w procesie transformacji, [w:] J. Kornaś (red.),, Partie polityczne: permanentne problemy, Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. Art. Edwarda Lipińskiego.

Balcerowicz L. (1995), Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Balcerowicz L. (1997), Socjalizm. Kapitalizm. Transformacja. Szkice z przełomu epok, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,

Chołaj H. (2004), Transformacja systemowa w Polsce. Szkice teoretyczne, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Domańska A. (2001), Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Ehrke M. (2001), Trzecia droga a europejska socjaldemokracja, [w:] T. Kowalik (red.), Spory wokół Nowej Trzeciej Drogi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Godlewski T. (2008), Lewica i prawica w świadomości społeczeństwa polskiego, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Grabowska M. (2003), Partie i systemy partyjne w demokracjach a przypadek Polski, [w:], M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grabowska M. (2004), Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Jasiewicz K. (2002), Portfel czy różaniec. Wzory zachowań wyborczych Polaków w latach 1995-2001, [w:] R. Markowski (red.), System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Kitschelt H. (1992), The Formation of Party Systems in East Central Europe, „Politics and Society”, vol. 20, 1/1992.

Kosikowski C. (2004), Finanse publiczne w świetle konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Krajeńska A. (1999), Statystyka dla pedagogów. Wybrane zagadnienia, Białystok: Wydawnictwo MIGO.

Lampert H. (1993), Porządek gospodarczy i społeczny RFN, Warszawa: Wydawnictwo Kontrast.

Lijphart A. (1999), Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries, Yale: Yale University Press.

Migalski M. (2006), Polskie ugrupowania parlamentarne na tle diady lewica-prawica, [w:] M. Migalski, W. Wojtasik, M. Mazur, Polski system partyjny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sokół W. (2003), Klasyfikacja partii, [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Współczesne partie i systemy partyjne, Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Szawiel T. (2003), Podział lewica-prawica w polityce oraz w szerszym kontekście kulturowym, [w:] M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wojtasik W. (2006A), Polski system partyjny na tle wybranych koncepcji ewolucji politycznej i społecznej, [w:] M. Migalski, W. Wojtasik, M. Mazur, Polski system partyjny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wojtasik W. (2006B), Sfera finansów publicznych a konstytucyjne zasady ustroju gospodarczego w Polsce, [w:], „Zeszyty Naukowe WSB”, nr7/2006, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Wojtasik W. (2009A), Ekonomia i polityka w okresie transformacji, [w:] Glajcar R. Wojtasik W. (red.), Transformacja systemowa w Polsce 1989-2009. Próba bilansu, Katowice: Wydawnictwo REMAR.

Wojtasik W. (2009B), Lewica w procesach modernizacji refleksyjnej, [w:] Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Filozoficzne aspekty i dziedziny modernizacji, M Barański (red.), Katowice: Wydawnictwo Śląsk.


Published : 2010-01-01


WojtasikW. (2010). Kwestie ekonomiczne jako czynnik dyskrepancyjny identyfikacji politycznych. Political Preferences, (1). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4137

Waldemar Wojtasik  waldemar.wojtasik@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).