Uczestnictwo Polaków w praktykach religijnych i ich ocena roli Kościoła w życiu publicznymAbstract

.

Borowik I. (1997), Procesy instytucjonalizacji i prywatyzacji religii w powojennej Polsce, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Borowik I. (2002), Przemiany religijności polskiego społeczeństwa, [w:] M. Marody, Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI w., Warszawa: Scholar.

Bras G. (1942), Introduction a l’histoire de la politique religieuse en France, t. I, Paris.

Cichobłazińska A. (2006), Mapa religijności Polaków, „Niedziela” nr 52.

Delumeau J. (1976), O chrystianizacji i dechrystianizacji, „Znak”, nr 266-267.

Grabowska M (2001), Religijność i Kościół w procesie transformacji w Polsce, [w:] E. Wnuk-Lipiński, M. Ziółkowski, Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy, Warszawa: ISP PAN.

Janicki M., Władyka W.(2009), Politycy w zakrystii, „Polityka”, nr 39 (2724) z dnia 2009-09-26.

Keller J., Kotański W., Tyloch W., Kupis B. (1986), Zarys Dziejów Religii, Warszawa: ISKRY.

Morawska E. (1984), Civil religion vs. state power in Poland, „Society”, t.21, nr 4.

Ostolski A. (2007), Czy lewica ma kłopot z Kościołem?, „Więzi”, nr 7.

Piwowarski W. (1986), Religijność jako przedmiot badań socjologicznych, [w:] Z zadań nad religijnością polską, Poznań-Warszawa: Pallottinum.

Piwowarski W.(1996), Socjologia religii, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Schmitt C. (2000), Teologia polityczna i inne pisma, tłum. M. Cichocki, Warszawa.

Stawrowski Z. (2004) , Konserwatyzm a religia chrześcijańska, [w:] Mazurkiewicz P., Sowiński S. (red.), Religia i konserwatyzm: sprzymierzeńcy czy konkurenci? Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.

Szawiel T. (1996), Postawy i orientacje polityczne polskich katolików w trzy lata po rozpoczęciu reform politycznych i ekonomicznych, [w:] I. Borowik, W. Zdaniewicz (red.), Religia a przemiany społeczne w Polsce, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Szawiel T. (1999), Wiara, Kościół, pluralizm, „Tygodnik Powszechny”, nr 24.

Szostkiewicz A. Dekalog i Polacy, „Polityka”, nr 37, 2001.

Śpiewak P. (2003), Hipermarket wiary, „Wprost”, Nr 1092, 2 listopada 2003.

Tischner J. (1994), Świat ludzkiej nadziei, Kraków: Znak.

Tischner J. (2000), Świat ludzkiej nadziei, wyd. 3, Kraków: Znak.

Tischner J.(1998), Spór o istnienie człowieka, Kraków: Znak.

Yinger J. M. (1959), Religion, Society and the Industrial, Nowy Jork: Harper & Row.

Wójtowicz A. (2004), Współczesna socjologia religii: założenia, idee, programy, Tyczyn: Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza.

Zdaniewicz W., Zembrzuskiego T. (2000), Kościół i religijność Polaków 1945-1999, Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC.

BS/34/2009, Wiara i religijność Polaków dwadzieścia lat po rozpoczęciu przemian ustrojowych, Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa marzec 2009, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_120_09.PDF

BS/53/2001, Religijność Polaków na przełomie wieków, Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, kwiecień 2001, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_120_09.PDF

Dziennik Ustaw 1997, Nr 78 poz. 483. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

http://www.cbos.pl

http://www.iskk.pl

http://www.pis.org.pl/doc.php?d=unit&id=3

http://www.sld.org.pl/program

http://www.wyszynskiprymas.pl/rota.htm

Platforma Obywatelska i kompromis z Kościołem, „Europa” nr 196, 05.01.2008 http://dziennik.pl/dziennik/europa/article104651/Platforma_Obywatelska_i_kompromis_z_Kosciolem.html

Mandels S. (2006), Formy religijności w społeczeństwie polskim, PDF online http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4928

Wiśniewska K. (2009), Religijni ale obok Kościoła, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,76842,6854149,Religijni__ale_obok_Kosciola.html#ixzz0lcRFCPUx


Published : 2010-01-01


MarzecM. (2010). Uczestnictwo Polaków w praktykach religijnych i ich ocena roli Kościoła w życiu publicznym. Political Preferences, (1). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4141

Magdalena Marzec  m.marzec@bohosiewicz-adwokaci.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).