Społeczne postrzeganie instytucji recall i weta ludowego w warunkach polskichAbstract

The social reception of recall and people’s veto among Polish electorate

The institutions of direct democracy seem to be crucial for effective functioning of political system. The inclusion of citizens in decision-making process ensures that political representatives remain accountable throughout their term and must be responsive to the wishes of the voters. The empirical research conducted by the author proves that prevalent portion of electorate expects the introduction of recall and people's veto to Polish law. The results of analysis confirm the high level of citizens' support for institutions of direct democracy. This support is articulated by all groups of Polish electorate, regar- dless of party affiliation and ideological viewpoints.

Key words:
direct democracy, recall, people’s veto, social reception, Polish electorate


Abbott F.F. (1915), The Referendum and the Recall Among the Ancient Romans, “The Sewanee Review”, January 1915.

Cronin T.E. (1999), Direct democracy. The Politics of Initiative, Referendum and Recall, Cambridge: Harvard University Press.

Cześnik M., Markowski R. (2012), Wybory parlamentarne w 2011 roku – kontynuacja i zmiana, „Studia Polityczne” 2012, nr 29: 285-310.

Direct Democracy – The International IDEA Handbook (2008), Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Jabłoński M. (2002), Referendum i inne instytucje demokracji bezpośredniej, „Przegląd Prawa i Administracji”, tom LI.

Jakubiak Ł. (2011), Instytucja recall w Kolumbii Brytyjskiej na tle wzorca amerykańskiego, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 4(105).

Jakubiak Ł. (2014), Instytucja recall w amerykańskim prawodawstwie stanowym, [w:] Paweł Laidler, Jarosław Szymanek (red.), Idee, instytucje i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Marmola M. (2014), Porównanie skuteczności referendum lokalnych w sprawie odwołania organów samorządu terytorialnego w Polsce i województwie śląskim, „Vademecum Śląsk”, nr 2.

Musiał-Karg M. (2012), Elektroniczne referendum w Szwajcarii, Wybrane kierunki zmian helweckiej demokracji bezpośredniej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.

Olejniczak-Szałowska E. (2002), Referendum lokalne w świetle orzecznictwa polskiego, Warszawa: Difin.

Opinie o działalności parlamentu, prezydenta i PKW, Komunikat z badań 2015, nr 59, Warszawa: Centrum Badań Opinii Społecznej.

Recall of State Officials, National Conference of State Legislatures, http://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/recall-of-state-officials.aspx (dostęp: 30.05.2015).

Sarnecki P. (1978), Rząd a parlament Konfederacji Szwajcarskiej, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Stosunek do rządu w kwietniu, Komunikat z badań 2015 nr 56, Warszawa: Centrum Badań Opinii Społecznej.

Twomey A. (2011), The Recall and Citizens’ Initiated Elections: Options for New South Wales, Constitutional Reform Unit Sydney Law School, Report No. 1.

Tybuchowska-Hartlińska K. (2014), Demokracja bezpośrednia na poziomie lokalnym: czy obywatele chcą partycypacji?, „Political Preferences” 2014, nr 8.

Uziębło P. (2009), Demokracja partycypacyjna, Gdańsk: Centrum Badań Społecznych.

Zimmerman J.F. (2013), The Recall: Tribunal of the People (2nd edition), Albany: State University of New York Press.

Zwierzchowski K. (2005), Amerykańskie instytucje demokracji bezpośredniej, Białystok: Temida 2.


Published : 2015-01-01


Marmola, M. (2015). Społeczne postrzeganie instytucji recall i weta ludowego w warunkach polskich. Political Preferences, (10). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4278

Maciej Marmola  m.marmola@wp.plAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).