Election to Regional Assemblies Competition in the Light Party Election. Comparative AnalysisAbstract

The article is an analysis of the local elections, from the perspective of the actors taking part in it. The study involved the election committees taking part in elections in 2006, 2010, and 2014. Exploration statistical data and results of the election was preceded by theoretical observations concerning the discussed issues. It outlines the legal basis for election to local government and made a typology of electoral committees, in accordance with the electoral laws in force during the specified election. It shows the level of participation of each type of election committees. In the analysis, the number of registered electoral committees, the number of candidates each gained votes and seats obtained. The model analyzes afflicting a number of key statistical data allowed to create a picture that revealed the definite advantage of election committees of political parties in electoral competition at the local government level. In addition, the cross-section analysis gave the word Stagnation scenery election, in respect of the entities competing election. The survey covered a national and provincial level. Data were analyzed in the whole country, as well as the division into 16 voivodeships. Information and data on issues taken taken from literature, existing normative acts and the data of the State Electoral Commission. We conducted a descriptive considerations of a comparative analysis using descriptive statistics methods.

 

Key words:
Local government, elections, electoral committees, electoral law


Antoszewski A. (2012), System polityczny RP., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chrzanowski M. (2013), Aktualne dylematy samorządowego prawa wyborczego w Polsce - wybrane zagadnienia, „Ekonomia i Zarządzanie”, vol. 5 (3).

Cichosz M. (2013), Czterobarwne układanki. Podsumowanie strategii podmiotów politycznych w wyborach do sejmików województw, [in:] R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska (eds.), Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 roku, Wrocław: Remar.

Dz. U. 1990, Nr 16, poz. 96. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin.

Dz. U. 1992 nr 84 poz. 426. Ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym.

Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Dz. U. 1998 nr 95 poz. 602. Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Dz. U. 2006 nr 162 poz. 1149. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dz. U. 2010 nr 171 poz. 1151. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dz. U. 2011, nr 21 poz. 112. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy.

Dz. U. 2014 poz. 1134. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Korzeniowski A. (2005), ABC Samorządu terytorialnego, Bydgoszcz-Łódź: Oficyna Wydawnicza „Branta”.

Nitwinko W. (2012), Zmiany systemu wyborczego w Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone w ramach Kodeksu wyborczego oraz ich konsekwencje, „Szkice o Państwie i Polityce”, tom XII.

Radek R., (2010), Ewolucja systemu wyborczego do polskiego samorządu terytorialnego w okresie transformacji (wybrane problemy) [in:] M. Kolczyński, W. Wojtasik (eds.), Wybory samorządowe 2010, ., Katowice: Wydawnictwo REMAR.

Skrzydło W. (1998), Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997r., Kraków: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE.

Wojtasik W. (2013), Systemowa specyfika wyborów samorządowych w Polsce, „Roczniki Nauk Społecznych”, vol. 5 (41), no. 1.

Download

Published : 2015-06-01


Sulejman, K. (2015). Election to Regional Assemblies Competition in the Light Party Election. Comparative Analysis. Political Preferences, (11). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4297

Kinga Sulejman  ksulejman@uni.wroc.plAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).