Upartyjnienie versus personalizacja jako czynniki determinujące zachowania wyborcze w krajowych elekcjach w 2015 rokuAbstract

Party-dependency versus personalization as the factors determining voting behaviour in national elections in 2015

The aim of the article was to present factors that determined voting behaviour of citizens in national elections in 2015 in the perspective of party and personal attitudes of the interviewees. Except for presenting conclusions that result from the course of the research process in the aforementioned range, also the elements that could have affected eventual responses of the interviewees were indicated. These include changes at the position of PO (civic platform) leaders, appearance of new political entities (Ryszard Petru’s Nowoczesna, Together Party, Kukiz 15), or unification processes on the political right, and partially on the left. Personal conflicts and ways of conducting the campaign that could have affected attitudes of voters were also indicated.

A complement to logical conclusions from the conducted research in the perspective of party and personal determinants of voting preferences were also analyses of whether election posters and billboards should be put in the areas that belong to churches. From the perspective of political options supported by citizens, and their attitudes towards the role of Church during electoral campaigns, the analysis of this phenomenon led to interesting conclusions.

 

Key words:

elections behaviour, presidential elections, parliamentary elections, personalization, electoral, PolandBartkowski, W., Batorski, D. (2003). Identyfikacja partyjna w przestrzennej teorii wyborów, Studia Socjologiczne, nr 1.

Cześnik, M. (2007). Partycypacja wyborcza w Polsce: perspektywa porównawcza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Cześnik, M. (2009). Dynamika uczestnictwa wyborczego w Polsce po 1989 roku, (w:) J. Fras (red.), Uczestnictwo w wyborach i kampaniach wyborczych po 1989 roku, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dudek, A. (2002). Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001, Kraków: Wydawnictwo Arkana.

Fras, J. (2009). Wstęp, (w:) J. Fras (red.), Uczestnictwo w wyborach i kampaniach wyborczych po 1989 roku, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Grabowska, M. (1999). Boskie i cesarskie. Religijność oraz stosunki między państwem a Kościołem a zachowania polityczne, (w:) R. Markowski (red.), Wybory parlamentarne 1997: system partyjny, postawy polityczne, zachowania wyborcze, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Fundacja im. Friedricha Eberta.

Grabowska, M. (2002). Religijność i Kościół a polityka w III Rzeczypospolitej, (w:) R. Markowski (red.), System partyjny i zachowania wyborcze: dekada polskich doświadczeń, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Fundacja im. Friedricha Eberta.

Grabowska, M. (2004). Podział postkomunistyczny: społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Grabowska, M., Szawiel T. (2003). Budowanie demokracji: podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jarosińska, P., Podziały schodzą na poziom lokalny, http://www.iap.pl/?id=wiadomosci&nrwiad=479066 (dostęp: 26.05.2016).

Korzeniowski, K. (2002). Psychospołeczne uwarunkowania zachowań wyborczych, (w:) K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Kowalczyk, K. (2016). Między antyklerykalizmem a konfesjonalizacją: partie polityczne wobec Kościoła katolickiego w Polsce po 1989 roku, Toruń: Firma Wydawniczo-Handlowa MADO.

Lisicka, H. (1994). Rola Kościoła katolickiego w systemie politycznym RP, (w:) A. Antoszewski (red.), Ewolucja polskiego systemu politycznego po 1989 roku w świetle komparatystyki teorii polityki, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Markowski, R., Cześnik, M., Kotnarowski, M. (2015). Demokracja – gospodarka – polityka: perspektywa polskiego wyborcy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Matyja, R. (2013). Rywalizacja polityczna w Polsce, Kraków-Rzeszów: Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Peszyński, W. (2011). Kandydat czy partia? W poszukiwaniu determinant zachowań wyborczych elektoratu, Preferencje Polityczne, nr 2.

Peszyński, W. (2013). Prezydencjalizacja zachowań elektoratu w roku „niewyborczym” 2012, Political Preferences, No. 6.

Peszyński, W. (2014). Prezydencjalizacja zachowań elektoratu w 2013 roku na tle porównawczym z poprzednim sezonem „niewyborczym”, Preferencje Polityczne, nr 8.

PiS wygrał we wszystkich grupach wiekowych. Młodzi nie zawiedli Kukiza i Korwina, (http://www.tvn24.pl), http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wybory-jak-glosowalimlodzi-a-inni-wyborcy,589048.html (dostęp 28.05.2016).

Raciborski, J. (1997). Polskie wybory: zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989-1995, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Turska-Kawa, A. (2010). Psychologiczne uwarunkowania zachowań wyborczych, (w:) A. Turska-Kawa, W. Wojtasik (red.), Preferencje polityczne, nr 1.

Żuk, P. (2015). Kultura a polityka: socjologiczne refleksje o powstawaniu orientacji politycznych w Polsce, Warszawa: Oficyna Naukowa


Published : 2016-10-01


Szczepański, D. (2016). Upartyjnienie versus personalizacja jako czynniki determinujące zachowania wyborcze w krajowych elekcjach w 2015 roku. Political Preferences, (12). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4764

Dominik Szczepański  dominik1947@tlen.pl
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).