Nielojalne szable? O badaniu zaplecza prezydenta miasta in spe za pomocą zmodyfikowanej metody AHPAbstract

Disloyal followers? About the study on political base of the mayor in spe using modified method of AHP

W artykule zawarto część wyników badań preferencji politycznych kandydatów do rady miasta w Szczecinie. Badanie ankietowe zostało wykonane tuż przed wyborami samorządowymi w 2014 roku. Głównym celem publikowanej tutaj części wyników było określenie stosunku kandydatów na radnych do rywalizacji na prezydenta Szczecina. Analiza koncentruje się na kwestiach potencjalnych atrybutów prezydenta, takich jak: dotychczasowe osiągnięcia, kompetencje osobowe, wizerunek, przynależność partyjna oraz program działania w przyszłości. Ponadto skoncentrowano się również na preferencjach wobec pretendentów do fotela prezydenckiego: porównano odpowiedzi na pytanie, kto byłby lepszym prezydentem Szczecina. W badaniach wykorzystano zmodyfikowaną metodę AHP. Po pierwsze, jej modyfikacja, określona jako metoda ważenia preferencji wyboru, pokazała, że Piotr Krzystek (prezydent Szczecina od 2006) był najbardziej preferowanym kandydatem na prezydenta w 2014 roku - większość respondentów z partyjnych komitetów wyborczych wskazywała właśnie jego jako kandydata drugiego wyboru. Po drugie, analiza pokazała, że każdy komitet wyborczy miał nielojalnych zwolenników.

 

Key words:

mayor, political preferences, AHP, method of weighting the selection preferences, local elections


Adamus, W., Łasak, P. (2010). Zastosowanie metody AHP do wyboru umiejscowienia nadzoru nad rynkiem finansowym. Bank i Kredyt, 4, 73-100.

Antoszewski, A. (2012). Rywalizacja o władzę w miastach Dolnego Śląska w latach 2002-2010. Uwagi wprowadzające [w:] D. Skrzypiński (red.). Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska. Wrocław: Marina.

Bukowski, M., Flis, J., Hess, A., Szymańska, A. (2011). Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Drzonek, M. (2013). Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce. Kraków: Dante.

Drzonek, M. (2016). Preferencje polityczne wśród kandydatów na radnych. Przypadek wyborów szczecińskich w 2014 roku [w:] M. Drzonek, K. Oświecimski, A. Wołek (red.). Polityka lokalnie. Kampania i wybory samorządowe 2014 r., Kraków: Wydawnictwo Naukowe Ignatianum.

Dzieniszewska-Naroska, K. (2004). Radny – sąsiad i polityk. Reprezentacja polityczna na szczeblu lokalnym. Warszawa: Trio.

Gawlik, R. (2014). Zastosowanie metody analitycznego procesu sieciowego do wspierania racjonalnych wyborów młodych Europejczyków. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 340, 415-426.

Gendźwiłł, A. (2010). Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla lokalnej polityki. Studia Regionalne i Lokalne, 2, 99-120.

Hryniewicz, J.T. (1995). Miejski system polityczny – procesy stabilizacji i destabilizacji. Przegląd Socjologiczny, 44, 142-156.

Kostka, W. (2008). Instytucjonalizacja partii politycznych w społecznościach miejskich. Toruń: Adam Marszałek.

Kuczera, K. (2015). Metoda AHP identyfikacji preferencji decydentów. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 3, 34-45.

Kuczera, K. (2016). Wykorzystanie metody AHP w identyfikacji preferencji decydentów firm odnośnie modeli biznesu – wnioski z badań. Ekonomiczne Problemy Usług, 122, 299-308.

Kurczewska, J. (red.). (2004). Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność. Warszawa: IFiS PAN.

Majcherkiewicz, T. (2006). Lokalna scena samorządowa: odzwierciedlenie polityki szczebla centralnego czy też niezależny wymiar polityki? (Estonia, Polska, Słowacja i Węgry). Samorząd Terytorialny, 3, 5-19.

Nowakowski, C., Ptak, A. (2012). Lokalne elity władzy w Polsce u progu zmian ustrojowych. Samorząd Terytorialny, 6, 5-16.

Piasecki, A.K. (2006). Menadżer i polityk. Wójt, burmistrz, prezydent miasta. Kraków: Profesja.

Saaty, T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. New York: McGraw-Hill.

Swianiewicz, P. (2010). Bezpartyjni radni w samorządach gminnych. Samorząd Terytorialny, 11, 18-43.

Śmigielska, J. (2004). Teatr władzy lokalnej. Warszawa: Trio.

Wasilewski, J. (red.). (2006). Powiatowa elita polityczna. Warszawa: ISP PAN.


Published : 2016-10-01


Drzonek, M. (2016). Nielojalne szable? O badaniu zaplecza prezydenta miasta in spe za pomocą zmodyfikowanej metody AHP. Political Preferences, (12). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4788

Maciej Drzonek  maciej.drzonek@gmail.com
Uniwersytet Szczeciński Instytut Politologii i Europeistyki  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).