City categories and their position in polish local self-government systemAbstract

This study offers a short introduction to the development of cities in general, their types, functions, position and points of differentiation. It stresses the importance of multifarious factors that determine the importance of particular entities. The main part of the study though is concerned with Polish cities. It takes into consideration their origins, geographical location, administrative and political importance, city reforms, demographic and economic factors as well as their  functions and finance to assess the role and salience of different city categories. It analyses the impact of the aforementioned factors, especially of administrative and self-government reforms on the position of the cities in Polish self-government system.  It also finds that the self-government reforms, reflecting the international trend towards the unification of self-government system, have not led to the homogenization of cities in Poland, but that provisions introduced allow for individualisation of their internal structures and functions.

 

Key words:

city, self-government, Poland, city- a history


Ajnenkiel, A. (1975). Administracja w Polsce. Zarys historyczny. Warszawa: Książka i Wiedza.

Castells, M. (1982). Kwestia miejska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ciągwa, J. (1988). Autonomia Śląska (1922-1939). Katowice: Muzeum Śląskie.

Dolnicki, B. (2012). Samorząd terytorialny. Kraków: Wolters Kluwer.

Drabina, J. (2000). Historia miast śląskich w średniowieczu. Kraków: Impuls.

Dz. U. 1933 no. 35, item 294. Ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. Journal of Laws 1933, no 35, item 294.

Dz. U. 1938, no. 63, item 479. Ustawa o samorządzie gminnym miasta stołecznego Warszawy. Journal of Laws 1938, no. 63, item 479.

Dz. U. 1972, no. 49, item 312. Ustawa o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. Journal of Laws 1972, no. 49, item 312.

Dz. U. 2001, no. 142, item 1591. Ustawa o samorządzie gminnym. Journal of Laws 2001, no. 142, item 1591.

Dz. U. 2001, no. 142, item 1592. Ustawa o samorządzie powiatowym. Journal of Laws 2001, no. 142, item 1592.

Jałowiecki, B. (2000). Społeczna przestrzeń metropolii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Jałowiecki, B., & Szczepański, M. S. (2006). Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Jastrzębski, L.(1977). Zarys historii terenowych organów władzy i administracji państwowej, [in:] J. Służewski (ed.), Terenowe organy administracji i rady narodowe po reformie. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Jeżewski, J. (1999). We Francji, [in:] J. Jeżewski (ed.), Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Korczak, J. (1999). W Niemczech, [in:] J. Jeżewski (ed.) Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rocznik Statystyczny (1973). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Rocznik Statystyczny (1981). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Rybicki, P. (1972). Społeczeństwo miejskie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sjoberg, G. (1960). The Pre-Industrial City. Past and Present. Glencoe, Illinois: The Free Press.

Sjoberg, G. (1965). The Origins and Evolution of Cities. Scientific American, 213(3), 54-63.

Służewski, J. (1977). Podział administracyjny państwa - podstawą terytorialną organizacji i funkcjonowania rad narodowych i terenowych organów administracji, [in:] J. Słuzewski (ed.), Terenowe organy administracji i rady narodowe po reformie. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Supernat, J. (1999). W Anglii, [in] J. Supernat, Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tarkowski, J. (1974). System polityczny powiatu jako system integracji poziomej. Warszawa: COM.

Tönnies, F. (2002). Wspólnota i społeczeństwo. Warszawa: PWN.

Ujdak, M. (1996). Samorząd terytorialny, [in:] F. Serafin (ed.), Województwo śląskie. Zarys monograficzny. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

Wierzbica, A. (2006). Miasto na prawach powiatu. Katowice: Wolters Kluwer.

www.bip.krakow.p

www.bip.uml.pl

www.pkw.gov.pl

www.um.warszawa.pl

Download

Published : 2016-12-01


Obrębska, M., & Wróbel, S. (2016). City categories and their position in polish local self-government system. Political Preferences, (13). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4909

Marta Obrębska 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Poland
Sylwester Wróbel  sylwester.wrobel@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach All articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).