Przekaz polityczny oparty na dowodach. Analiza przykładu kampanii prezydenckiej w Polsce w 2015 roku.Abstract

The political message based on the results of the evaluation. The analysis of the example of the presidential campaign in Poland in 2015

The main research problem of this article is whether the political message, that was addressed to voters in the presidential election from 2015, was based on the results of the evaluations or of the socio-economic researches were conducted by the research centers. The political views and slogans, which were presented by the candidates for the President of Poland during the campaign in 2015, were analyzed to answer the main research problem. The theoretical framework of the evaluation and the process of evaluation researches on the example of the managing authority of the operational program were described in the first part of this article. The European experience of utilization the evaluation results by the political class and the analysis of the presidential campaign from 2015 in reference of constructing political arguments with the results of the evaluation were presented in the second part. The author concludes that the results of the evaluation were marginally used during the campaign. The political arguments, that were used by candidates for the President of Poland, were mostly limited to recall simple figures, expert and public opinion, although in some cases the politics referenced to the results of the studies and reports. However, it is impossible to conclude if one of these studies was an evaluation research.

 

Key words:

evaluation, research results, presidential election, election campaign


Alkin, M.C., & Christie, C.A. (2004). An evaluation theory tree. W: M.C. Alkin (red.). Evaluation roots: trading theorists’ views and influences. Thousand Oaks-London-New Delhi: Sage.

Bienias, S., Felcis, W., Hermann-Pawłowska, K., & Trzciński, R. (2015). Inspiracje z ewaluacji – najlepsze praktyki. W: J. Górniak (red.). Ocena wpływu oparta na dowodach. Model dla Polski. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego.

Chelimsky, E. (1997). Praktyka ewaluacyjna dzisiaj. Kilka refleksji. W: L. Korporowicz (red.). Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Dz.U. 2016, poz. 383 z późn. zm. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Dziedzic, M. (2015). Kto kogo goni. Polityka,11-17.03.

Engeli, I., & Varone, F. (2011). Governing morality issues through procedural policies. Swiss Political Science Review, 17(3): 239–58.

Entman, R. (1993). Framing: Towards clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43(4): 51–58.

Evalsed. (2013). The resource for the evaluation of Socio-Economic Developments.

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations-guidance-documents/2013/evalsed-the-resource-for-the-evaluation-of-socio-economic-development-evaluation-guide (15.03.2017).

Frey, K., Widmer, T. (2011). Revising Swiss Policies: The influence of efficiency analyses. American Journal of Evaluation, 32(4): 494–517.

Frieske, K.W. (2008). Nauki Społeczne w służbie spraw publicznych - polskie tradycje. W: A. Haber, & M. Szałaj (red.). Środowisko i warsztat ewaluacji. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Guba, E.G., & Lincoln, Y.S. (1989). Fourth Generation Evaluation. London: Sage.

Haber, A. (2007). Proces ewaluacji ex-post – konceptualizacja, operacjonalizacja, realizacja badania ewaluacyjnego. W: A. Haber (red.). Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza. Warszawa: Polska Agencja Przedsiębiorczości.

House, E.R. (1997). Demokratyzacja ewaluacji. W: L. Korporowicz (red.). Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.

House, E.R. (1997). Ewaluator w społeczeństwie. W: L. Korporowicz (red.). Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Ingold, K., & Gschwend, M. (2014). Science in policy making: neutral experts or strategic policymakers? West European Politics, 37: 993–1018.

Kalukin, R. (2015). Lepper wiecznie żywy. Newsweek, 16-22.02.

Korporowicz, L. (2009). Współczesne koncepcje ewaluacji w kontekście wyzwań rozwoju regionalnego. W: Ewaluacja programów operacyjnych na poziomie regionalnym – teoria i praktyka. Opole: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Majone, G. (2004). Dowody, argumenty i perswazja w procesie politycznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Mark, M.M., & Henry, G.T. (2004). The mechanisms and outcomes of evaluation influence, Evaluation, 10(35): 35–57.

Nevo, D. (1983). The conceptualization of educational evaluation: An analytical review of the literature, Review of Educational Research, 53(1): 117–28.

Olejniczak, K. (2005). Teoria i praktyka ewaluacji w świetle doświadczeń europejskich. Studia Regionalne i Lokalne, 4(22): 35–58.

Olejniczak, K. (2010). Rola ewaluacji w krajowych politykach publicznych - analiza systemowa lat 1999-2010 [w:] A. Haber, M. Szałaj (red.). Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym.

Olejniczak, K., Kupiec, T., & Raimondo, E. (2014). Brokerzy wiedzy. Nowe spojrzenie na rolę jednostek ewaluacyjnych. W: A. Haber, & K. Olejniczak (red.). (R)ewaluacja 2. Wiedza w działaniu. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Olejniczak, K., & Śliwowski, P. (2014). Nadchodzi rewolucja? Analizy behawioralne w interwencjach publicznych. W: A. Haber, & K. Olejniczak (red.). (R)ewaluacja 2. Wiedza w działaniu. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną. Poznań: Media Rodzina.

Patton, M. Q. (2013). Ewaluacja skoncentrowana na wykorzystaniu. W: A. Haber, & Z. Popis (red.). (R)ewaluacja Poszukiwanie nowych metod oceny efektów. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Patton, M. Q. (2013). Przyszłe Trendy w ewaluacji W: A. Haber, & Z. Popis (red.). (R)ewaluacja Poszukiwanie nowych metod oceny efektów. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020. Umowa Partnerstwa. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.

Raciborski, J. (2015). Obywatele rytualni. Polityka, 15-21.04.

Relacjonowanie przebiegu kampanii wyborczej na Urząd Prezydenta RP w 2015 r. w programach Polskiego Radia SA (Programy: 1, 3 i 4) oraz wybranych programach nadawców koncesjonowanych (RMF FM, Radio ZET, Radio Maryja, TOK FM) na przykładzie dzienników i audycji publicystycznych

http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/komunikaty/monitoring-wybory-2015/raport-z-kampanii-prezydenckiej-2015---resume_21.09.2015.pdf (30.05.2017).

Robson, C. (1997). Projektowanie ewaluacji. W: L. Korporowicz (red.). Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Różyński, P. (2015). Wyborcze eurobrednie. Wprost, 07-12.04.

Ruling, A. (2008). Re-framing of childcare in Germany and England: the role of evidence in the policy discourse. https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/4428ddce-3cd7-447f-8a1c-80784146408c.pdf (15.03.2017).

Scriven M. (2013). Ewaluacja jako rewolucyjna dyscyplina. W: A. Haber, & Z. Popis (red.). (R)ewaluacja. Poszukiwanie nowych metod oceny efektów. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Simons, H. (1997). Polityczne implikacje teorii ewaluacyjnych. Przybliżenie problemu. W: L. Korporowicz (red.). Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Simons, H. (1997). Specyfika i rozwój studiów ewaluacyjnych. W: L. Korporowicz (red.). Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Statut Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. http://pte.org.pl/statut/ (15.03.2017).

Stucki, I., Schlaufer, C. Tracing the evidence: the use of evaluation results in direct-democtaric campaigns. http://www.icpublicpolicy.org/IMG/pdf/panel_15_s2_stucki_schlaufer.pdf (15.03.2017).

Śpiewak, P. (2015). Jak w wieży Babel. Wprost, 04-10.05.

TVP 1, TVP 2. Audycje komitetów wyborczych opublikowane 25.04.2015 o godzinie 06:10 w TVP 1 oraz o godzinie 06:30 TVP 2.

https://www.youtube.com/watch?v=p8OZE--M0pE oraz https://www.youtube.com/watch?v=5gkF_Dt5zQY (28.05.2017).

Wilk. E. (2015). Kraj jaj. Polityka, 01-07.04.

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020. Warszawa 2015.

Zalewski, D. (2008). Możliwości i ograniczenia wykorzystania wyników Ewaluacji przez instytucje publiczne. W: A. Haber, M. Szałaj (red.). Środowisko i warsztat ewaluacji. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.


Published : 2017-08-01


Apolinarska-Pres, D. (2017). Przekaz polityczny oparty na dowodach. Analiza przykładu kampanii prezydenckiej w Polsce w 2015 roku. Political Preferences, (15). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/5394

Dagmara Anna Apolinarska-Pres  dagmara_pres@gazeta.pl
Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk Społecznych  Poland
mgr Dagmara Apolinarska-Pres – absolwentka politologii (spec. samorządowa) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Autorka dwóch artykułów o tematyce regionalnej, które ukazały się w piśmie „Szkice o państwie i polityce” wydawanym przez Uniwersytet Śląski. Ponadto wzięła udział w projekcie pt. Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy 2011, publikując artykuł pt. „Zrównoważony rozwój w polityce regionalnej na przykładzie województwa śląskiego – analiza wybranych działań”. W 2016 r. wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Obywatel – wzór, model, postawy” wygłaszając referat pt. „Ewaluacja jako narzędzie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”. Obecnie jest pracownikiem samorządowym.All articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).