A MediaEgo in the MediaPolis: Introduction to an essay concerning changes in communication paradigms in the process of image creation of “new” politiciansAbstract

The study is aimed to analyse an interesting phenomenon that belongs to the intersection of communicology and media studies and (in the Author’s opinion) has brought into existence a politician with a new type of identity - a MediaEgo. Politicians of this type function in an environment having a special nature for the researcher – in the MediaPolis. The Author, while identifying the determinants (indicata) that constitute a MediaEgo in the researched space (the new public sphere), also observed changes in the communication paradigms that defined communication methods used by candidates to public offices. The Author discusses two new paradigms that illustrate those changes: Communication paradigm 1: new rhetoric, new narration; communication paradigm 2: communication of the image, (not)new media, (not)new communication channels.

 

Key words:

MediaEgo, MediaPolis, Image of politicans, mediatisation, communication paradigm


Barańczak, S. (1975). Słowo-perswazja-kultura masowa. Twórczość, t. 31, z. 7 (lipiec), 46–57.

Balczyńska-Kosman, A. (2013). Język dyskursu publicznego w polskim systemie politycznym. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2, 143–53.

Corner, J. (2003). Mediated persona and political culture. W: J. Corner & D. Pels, Media and the Restyling of Politcs: Consumerism, Celebrity, and Cynism. London: SAGE Publications. [za:] Piontek, D. (2011). Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloiyzacja informacji o polityce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.

Cwalina, W. (1999). Interakcje paraspołeczne między widzami a osobami prowadzącymi programy telewizyjne. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Czyżewski, M., Kowalski, S., & Piotrowski, A. (red.) (2010). Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. Wrocław: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Dayan, D. (2007). On Morality, Distance and the Other Roger Silverstone’s Media and Morality. Journal of Communication, 1, 113–22.

Dobek-Ostrowska, B. (2007). Komunikowanie polityczne i publiczne. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Esser, F. (1999). Tabloidization’ of News A Comparative Analysis of Anglo-American and German Press Journalism. European Journal of Communications, 14(3), 291–324.

Goffman, E. (2000). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Głuszek-Szafraniec, D. (2016). Celebrytyzacja polityki w czasie kampanii 2015 roku. W: M. Kułakowska, P. Borowiec, & P. Ścigaj (red.), Oblicza kampanii wyborczych 2015. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hess, A. (2013). Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hjarvard, S. (2008). The Mediatization of Society. A Theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change. Nordicom Review, 29 (2), 105–34.

http://natemat.pl/178561,andrzej-duda-znowu-dokazuje-na-twitterze-nocne-rozmowy-z-mlodymi-fankami-i-dziwne-selfie (kwiecień 2016).

http://www.newsweek.pl/polska/kogo-na-twitterze-obserwuje-prezydent-andrzej-duda-,artykuly,381826,1.html (październik 2016).

http://www.spidersweb.pl/2016/10/prezydent-andrzej-duda-ruchadlo-lesne.html (październik 2016)

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/56,114871,19777717,z-kim-rozmawia-prezydent-na-twitterze-ruchadlo-lesne-seba,,1.html (październik 2016).

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/marek-magierowski-komentuje-dziwne-wpisy-andrzeja-dudy-na-twitterze/8n0fz5 (maj 2016).

Jabłoński, W. (2006). Kreowanie informacji. Media relations. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kantowicz-Gdańska, M. (2009). Employer branding – kwestie definicji i modelu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, 6, 55–65.

Keen, A. (2007). Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Kuhn, T.S. (2001). Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Kurtz, H. (1993). Media Circus – The Trouble with America's Newspapers. New York: Random House.

Lichański, Z.J. (2007). Retoryka. Historia-teoria-praktyka, tom II. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Maffesoli, M. (2008). Czas plemion. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Markiewicz, B. (2014). Sfera publiczna a kwestia tożsamości politycznej. Filo-Sofij, 24 (1), 77–89.

Nowak, S. (1985). Metodologia badań społecznych. Warszawa: PWN.

Oniszczuk, Z. (2011). Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji. Studia Medioznawcze, 4, 11–23.

O’Sullivan, T., Hartley, J., Saunders, D., Montgomery, M., & Fiske, J. (2005). Kluczowe pojęcia w komunikowaniu o badaniach kulturowych. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

Ożóg, K. (2004). Język w służbie polityki. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ożóg, K. (2008). Pauperyzacja języka współcześnie polityki. LingVaria, 1, 81–90.

Perelman, Ch. (2002). Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pfetsch, B., Greyer, J., & Trebbe, J. (red.) (2013). MediaPolis – Kommunikation zwischen Boulevard und Parlament. Strukturen, Entwicklungen und Probleme von politischer und zivilgesellschaftlicher Öffentlichkeit. München: UVK Verlagsgesellschaft.

Piontek, D., & Annusewicz, O. (2013). Polityka popularna: celebrytyzacja polityki, politainment, tabloidyzacja. E-politikon, 5, 6-28.

Piontek, D. (2011). Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.

Pindel, R. (2003). Nowa retoryka w ujęciu Chaima Perelmana oraz Lucie Olbrechts-Tyteca w kontekście badania tekstu biblijnego. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 36 (2), 414–36.

Skowronek, K. (2001). Reklama. Studium pragmalingwistyczne. Kraków: Rabid.

Silverstone, R. (2006). Media and Morality in the Rise of the Mediapolis. Cambridge UK: Polity Press.

Szpunar, M. (2016). Kultura cyfrowego narcyzmu. Kraków: Wydawnictwo AGH.

Wojtak, M. (2002). Potoczność w tytułach prasowych. W: G. Szpila (red.), Język trzeciego tysiąclecia II, t. 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie. Wydawnictwo Tertium, Kraków.

Walecka-Rynduch, A. (2016a). MediaEgo w MediaPolis. Rola (nie)nowych mediów w kampanii permanentnej na przykładzie newsletterów Beaty Szydło. W: M. Adamik-Szysiak (red.), Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perspektywa politologiczna i medioznawcza. Lublin: Wydawnictwo Uniwerystetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Walecka-Rynduch, A. (2016b). Polityczna rozrywka czy nowa retoryka? W stronę współczesnej widoczności medialnej polityków. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Linguistica, XI, 137–51.

Walecka-Rynduch, A. (2016c). Budowa wizerunku w świetle „literatury faktu” i „scripted docu. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 3, 59–84.

Wasilewski, J., & Skibiński, A. (2008). Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Zimny, Z.M. (2000). Metodologia badań społecznych: wprowadzenie. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.


Published : 2017-11-16


Walecka-RynduchA. (2017). A MediaEgo in the MediaPolis: Introduction to an essay concerning changes in communication paradigms in the process of image creation of “new” politicians. Political Preferences, (16). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/5583

Agnieszka Walecka-Rynduch  waleckarynduch@gmail.com
Pedagogical University in Kraków  PolandThe Copyright Holders of the submitted text are the Author and the Publisher. The Reader is granted the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

  1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY 4.0 license.

  1. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution - By the same conditions 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

  1. User Rights

Under the Creative Commons Attribution license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

  1. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.