Media in shaping knowledge about the secular stateAbstract

This article undertakes the issue of the sources from which we obtain our knowledge and shape our opinions on the topic of the secular state. Based on a questionnaire survey on a representative group of Poles, I point to the constitutive role of the media in this process. However, I specify that the preferred sources of information are first of all television and then the Internet. Next, I translate the results of the quantitative analysis onto Neuberger’s (1999) approach to the Church-state relationship. As a result, I point out that the opinions of the respondents are located in the endorsed Church space. At the same time, I argue that in this type of approach to Church-state relations, respondents more often perceive the pressure of the Catholic Church in relation to state authority than vice versa.

 

Key words:

media, secular state, Church-state relationship, Poland, media reception


Borowik, I. (2010). Why Has Religiosity in Poland not Changed since 1989? Five Hypotheses. Politics and Religion, 3(2), 262–75. https://doi.org/10.1017/S1755048310000064

Bradney, A. (2011). Law and Faith in a Sceptical Age. New York: Routledge-Cavendish.

Casanova, J. (1994). Public Religion in the Modern World. Chicago: University of Chicago Press.

CBOS (1994). Obecność i instytucjonalizacja wartości religijnych w życiu społecznym. Komunikat z badań nr BS/177/156/94. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

CBOS (2013). Religia i Kościół w przestrzeni publicznej. Komunikat z badań nr BS/170/2013. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

CBOS (2015a). Boskie i cesarskie. O stosunkach między państwem i Kościołem(ami). Komunikat z badań nr 48/2015. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

CBOS (2015b). Katolik w życiu publicznym - potencjalne konflikty norm i wartości. Komunikat z badań nr 45/2015. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

Davie, G. (2007). The Sociology of Religion. London: SAGE Publications.

Dayan, D., & Katz, E. (1994). Media Events: The Live Broadcasting of History. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Engelke, M. (2010). Religion and the Media Turn: A Review Essay. American Ethnologist, 37(2), 371–79. https://doi.org/10.1111/j.1548-1425.2010.01261.x

Gierula, M. (2005). Polska prasa lokalna 1989-2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Gierula, M. (2016). Skutki społeczne zmiany przestrzeni lokalno-regionalnych mediów periodycznych. Między tradycyjnym a wirtualnym modelem. Przypadek Śląska. In: A. Jaskiernia & K. Gajlewicz-Korab (Eds.), Rozwój internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz społecznych (pp. 111–22). Warszawa: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Gierula, M., & Jachimowski, M. (2000). Społeczny odbiór i funkcjonowanie mediów na Śląsku w okresie transformacji społeczno-ustrojowej 1989-1999. In: P. Dobrowolski & M. Stolarczyk (Eds.), Polityka: przedmiot badań i forma jej przejawiania się (pp. 295–311). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Grzymała-Busse, A. (2015). Nations under God: How Churches Use Moral Authority to Influence Policy. Princeton: Princeton University Press.

Guzek, D. (2017). Chrzest Polski w mediach. Studia Medioznawcze, 68(1), 89–101.

Guzek, D., Szostok, P., & Głuszek-Szafraniec, D. (2015). Medialna abdykacja. Od ustąpienia Benedykta XVI do wyboru papieża Franciszka. Analiza wydarzeń medialnych w publikacjach prasy niemieckiej, polskiej i rosyjskiej. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.

Herbert, D. (2011). Theorizing Religion and Media in Contemporary Societies: An Account of Religious “Publicization.” European Journal of Cultural Studies, 14(6), 626–48.

Herbert, D. (2015). Theorising Religious Republicisation in Europe: Religion, Media and Public Controversy in the Netherlands and Poland 2000-2012. In: K. Granholm, M. Moberg, & S. Sjö (Eds.), Religion, Media, and Social Change (pp. 54–70). New York and London: Routledge.

Hervieu-Legér, D. (2000). Religion as a Chain of Memory. (S. Lee, Trans.). Cambridge: Polity Press.

Jachimowski, M. (2006). Regiony periodycznej komunikacji medialnej: Studium prasoznawczo-politologiczne o demokratyzacji komunikacji medialnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Knott, K., Poole, E., & Taira, T. (2013). Media Portrayals of Religion and the Secular Sacred: Representation and Change. Farnham: Ashgate.

Kołodziejska, M. (2014). Religion on Catholic Internet Forums in Poland. A Memory Mediated. Nordic Journal of Religion and Society, 27(2), 151–66.

Kowalczyk, K. (2012). Partie i ugrupowania parlamentarne wobec Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1989-2011. Szczecin: ZAPOL.

Künkler, M., Madeley, J., & Shankar, S. (Eds.). (2018). A Secular Age Beyond the West. Religion, Law and Multiple Secularities in Asia, the Middle East and North Africa. Cambridge: Cambridge University Press.

Lövheim, M. (2014). Mediatization and religion. In: K. Lundby (Ed.), Mediatization of Communication (pp. 457–70). Berlin-Boston: De Gruyter Mouton.

Małajny, R. M. (2013). Krzyż w budynkach publicznych - tak czy nie? In: A. Mezglewski & A. Tunia (Eds.), Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych (pp. 11–33). Lublin: Wydawnictwo KUL.

McCloskey, C. (2010). Media Portrayals of Religion: Focus Group. The Focus Group.

Neuberger, B. (1999). Religion and State in Europe and Israel. Israel Affairs, 6(2), 65–84. https://doi.org/10.1080/13537129908719560

Norris, P., & Inglehart, R. (2004). Sacred and Secular: Religion and Politic Worldwide. Cambridge: Cambridge University Press.

Pew Research Centre. (2017). Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe.

Popiołek, M. (2013). Wykluczenie cyfrowe w Polsce. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 32, 310–20.

The Constitution of the Republic of Poland. (1997, February 4). Dziennik Ustaw.

Woodhead, L., & Catto, R. (eds.). (2012). Religion and Change in Modern Britain. London-New York: Routledge.

Download

Published : 2018-03-12


Guzek, D. (2018). Media in shaping knowledge about the secular state. Political Preferences, (18). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/6294

Damian Guzek  damian.guzek@us.edu.pl
University of Silesia in Katowice  Poland
Assistant professor at the Institute of Political Science and Journalism, Faculty of Social Sciences, University of Silesia in Katowice.All articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).