(1)
MarmolaM.; OlszaneckaA. Partycypacja Polityczna Kobiet a Wprowadzanie Ustawowych Kwot Wyborczych. PolPre 2012.