Sekretarz redakcji: dr hab. Witold Kurowski (Uniwersytet Śląski)

KUROWSKI W., …………….., w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. 5, Zobowiązania: część szczególna (art. 765-921), M. Habdas, M. Fras, Warszawa : Wolters Kluwer 2019, s. ….

KUROWSKI W., …………………., w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowiązania: część ogólna (art. 353-534), M. Habdas, M. Fras, Warszawa: Wolters Kluwer, 2018, s. …

KUROWSKI W., …………….., w: M. Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck 2018, s. ….

KUROWSKI W., Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona w prawie prywatnym międzynarodowym: zagadnienia wybrane, w: Rozprawy z prawa prywatnego: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warszawa: Wolters Kluwer, 2017, s. 79-96

KUROWSKI W., Dopuszczalność zajęcia oraz przelewu wierzytelności o wynagrodzenie za pracę : uwagi na tle wyroku TSUE w sprawie Sahkoalojen ammattiliitto ry p. Elektrobudowa S.A., w: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, Warszawa: C.H. Beck 2017, s. 229-244

KUROWSKI W., Stosunek pracy wynikający z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa: C.H. Beck, 2016, ss. .…

KUROWSKI W., ……………., w: System Prawa Prywatnego. Tom 20 B - Prawo prywatne międzynarodowe, M. Pazdan (red.), Warszawa: C.H. Beck 2015, s. …..

KUROWSKI W., Zrałek J., Związanie osoby trzeciej skutkami zapisu na sąd polubowny : głos w dyskusji na przykładzie dłużników solidarnych, w: Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi, Warszawa: Stowarzyszenie Notariuszy RP 2014, s. 469-479

KUROWSKI W., Prawo właściwe do oceny skuteczności przelewu wierzytelności wobec osób trzecich, w: Znad granicy, ponad granicami : księga dedykowana profesorowi Dieterowi Martiny, M. Margoński, M. Krzymuski (red.), Warszawa: C.H. Beck, 2014, s. 153-168