Sekretarz redakcji: dr Maciej Zachariasiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

ZACHARIASIEWICZ M., Klauzula porządku publicznego jako instrument ochrony materialnoprawnych interesów i wartości fori, Warszawa: C.H. Beck 2018, ss. 411

ZACHARIASIEWICZ M., Brak możliwości uznania orzeczenia zagranicznego sądu powszechnego oddalającego skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 6.11.2009 r., ADR. Arbitraż i Mediacja, 2018, Nr 4, s. 65-78

ZACHARIASIEWICZ M., Uznanie orzeczenia obcego sądu a transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego na przykładzie przysposobienia, Metryka 2018, Nr 2, s. 31-46

ZACHARIASIEWICZ M., Komentarz do art. 7 PrPrywM, art. 21 Rzym I, art. 26 Rzym II, art. 35 rozporządzenia Nr 650/2012 (w:) M. Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck 2018, s. 135-154, 817-824, 1019-1025, 1251-125

ZACHARIASIEWICZ M., Komentarz do art. 67 PrPrywM (trusty) (w:) M. Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Warszawa 2018, s. 547-559

ZACHARIASIEWICZ M., Inclusion of Standard Terms in Electronic Form under the CISG, (w:) I. Schwenzer & L. Spagnolo (red.), The Electronic CISG. 7th MAA Schlechtriem CISG Conference, The Hague 2017, s. 95-135

ZACHARIASIEWICZ M., National Report: Poland, (w:) H. Sikirić, T. Jakšić, A. Bilić (red.), 35 Years of CISG – Present Experiences and Future Challenges, Zagreb 2017, s. 327-364

ZACHARIASIEWICZ M., Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu trustów na podstawie rozporządzenia Bruksela I bis, (w:) Michał Tomalak (red.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017, s. 1074-1092

ZACHARIASIEWICZ M., Inkorporacja wzorców umownych w konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, (w:) M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar (red.), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warszawa 2017, s. 1025-1040

ZACHARIASIEWICZ M., Zrałek J., Zrałek J., Arbitraż handlowy w oczach użytkowników – wyniki badań bezpośrednich, ADR. Arbitraż i Mediacja, 2017, Nr 1, s. 47-72

ZACHARIASIEWICZ M., Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym, Katowice 2016, ss. 499

ZACHARIASIEWICZ M., Zrałek J., O potrzebie zmiany przepisów dotyczących jurysdykcji i właściwości sądów po zredukowaniu kontroli instancyjnej w sprawach arbitrażowych, Przegląd Sądowy, 2016, Nr 7-8, s. 132-158

ZACHARIASIEWICZ M., Korupcja w arbitrażu międzynarodowym: zdatność arbitrażowa sporu i prawo właściwe, (w:) J. Poczobut, A.W. Wiśniewski (red.), Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu, Warszawa 2016, s. 436-458

ZACHARIASIEWICZ M., Trusty, (w:) Maksymilian Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego, Tom 20C, Warszawa 2015, s. 699-770

ZACHARIASIEWICZ M., Zrałek J., Nieskuteczność przerwania biegu terminu przedawnienia w przypadku wniesienia pozwu przed niewłaściwe forum arbitrażowe lub państwowe, Przegląd Sądowy, 2015, Nr 4, s. 79-105

Pazdan M., ZACHARIASIEWICZ M., Civil Law Forfeiture as Means to Restrict the Application of the In Pari Delicto-Principle and Other Private Law Consequences of Corruption Under Polish Law, (w:) M.J., O. Meyer (red.), The Impact of Corruption on International Commercial Contracts, Szwajcaria 2015, s. 229-265

ZACHARIASIEWICZ M., Poland, (w:) C. Esplugues Mota (red.), Civil and Commercial Mediation in Europe, Vol. II. Cross-Border Mediation, Cambridge 2014, s. 273-304

ZACHARIASIEWICZ M., Kilka refleksji w odniesieniu do możliwości rozwoju postępowań grupowych w arbitrażu w Polsce, ADR. Arbitraż i Mediacja, 2014, Nr 1, s. 51-77

ZACHARIASIEWICZ M., Prawo właściwe dla skutków orzeczenia arbitrażowego, E-Przegląd Arbitrażowy, 2014, Nr 6, s. 41-60

ZACHARIASIEWICZ M., Klauzula porządku publicznego, (w:) Maksymilian Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego, Tom 20A, Warszawa: C.H. Beck 2014, s. 469-508

ZACHARIASIEWICZ M., Kolizyjnoprawne zagadnienia mediacji transgranicznych, (w:) M. Margoński, M. Krzymuski (red.), Znad granicy ponad granicami. Księga Dedykowana Profesorowi Dieterowi Martiny, Warszawa 2014, s. 423-446

ZACHARIASIEWICZ M., PAZDAN M., The Effects of Corruption in International Commercial Contracts: Polish Report for IACL Congress 2014, (w:) B. Lewaszkiewicz-Petrykowska (red.), Rapports polonais. XIX Congres International de droit comparé. XIX International Congress of Comparative Law, Łódź 2014, s. 107-140

ZACHARIASIEWICZ M., Stosunki pracy. VIII. Delegowanie pracowników do innego państwa członkowskiego w ramach świadczenia usług, (w:) Maksymilian Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego, Tom 20B, Warszawa 2014, s. 498-528

ZACHARIASIEWICZ M., Postępowania postarbitrażowe: skarga o uchylenie orzeczenia sądu polubownego oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń arbitrażowych, (w:) Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (red.), Diagnoza Arbitrażu: Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian, Wrocław 2014, s. 402-581

ZACHARIASIEWICZ M., Gessel-Kalinowska vel Kalisz B., Sikorski R., Błaszczak Ł., Zawiślak K., Żmij G., Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce, Wrocław 2014, ss. 79

ZACHARIASIEWICZ M., Amicus Curiae in International Investment Arbitration: Can It Enhance the Transparency of Investment Dispute Resolution?, Journal of International Arbitration, 2012, vol. 29, Nr 2, s. 206-225

ZACHARIASIEWICZ M., Perspectives for the European Optional Instrument Regarding Common Law of Contracts, (w:) J. Kotásek,, J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata (red.), Dny práva 2011 – Days of Law 2011: Civil Law on the Cross-roads, Brno 2012, s. 116-138

ZACHARIASIEWICZ M., Popiołek W., Poland, (w:) C. Esplugues, J.L. Iglesias, G. Palao Moreno (red.), Application of foreign law, München 2011, s. 275-299