Z innej perspektywy. 
Anglicy w oczach polskich „kolonizatorów” 
(na przykładzie Angoli Ewy Winnickiej)Abstrakt

The article discusses the volume of reports by Ewa Winnicka. The author of the article examines the contact between two different (Polish and British) cultures, both deeply rooted in different traditions and entangled by evident stereotypes. The reason for such cultural interference is, that Polish emigration to Great Britain is facetiously described by the author as ‘the invasion of the colonizers’. Winnicka’s narrative strategy enables readers to observe local inhabitants as well as Polish migrants who have different experiences and attitudes. This ‘unsymmetrical dialogue’ reveals that, a ‘colonizer’ as a stranger must always lose, because he exists in between his native community (that he does not belong to anymore) and the new one (that he aspires to, trying to prove that he is worth being accepted).


Słowa kluczowe

migration; stranger; reportage; 'colonizer'

Archiwum wirtualne projektu badawczego Polska literatura (e)migracyjna w Irlandii i Wielkiej Brytanii po roku 2004, http://archiwum­emigracja.uni.lodz.pl/ [dostęp: 12.06.2016].

Bielawski M.Z., 2013, Polski hydraulik i inne opowieści ze Szwecji, przeł. Chudoba W., Tubylewicz K., Rost J., Topczewska A., Warszawa.

Chehab M.R., 2016, Polka w Londynie. Agnieszka. Jak przeżyłam Brexit, „Duży Format”, dod. do „Gazety Wyborczej” z 30.06.

Eco U., 1999, Pięć pism moralnych, przeł. Kania I., Kraków.

Fox K., 2004, Watching the English: the hidden rules of English behaviour, London.

Fox K., 2011, Przejrzeć Anglików. Ukryte zasady angielskiego zachowania, przeł. Andrzejewska A., Warszawa.

Gajda D., 2014, „Angole” Ewy Winnickiej: „No dogs, no Irish, no Polish”, http://ksiazki.onet.pl/angole­ewy­winnickiej­no­dogs­no­irish­no­polish/1ttds [dostęp: 13.06.2016].

Gosk H., 2010, Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”. W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku, Kraków.

Gosk H., 2013, My i oni, czyli o (nie)możliwości zostania tubylcem, w: Czapliński P., Makarska R., Tomczok M., red., Poetyka migracji. Doświadczenie granic w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Katowice.

Koziarski D., 2007a, Kłopoty to moja specjalność, czyli kroniki socjopaty, Warszawa.

Koziarski D., 2007b, Socjopata w Londynie, Warszawa.

Kropiwnicki A., 2007, Zajezdnia Londyn, Bydgoszcz.

Miklasz A., 2007, Polska szkoła boksu, Kraków.

Pasterska J., 2015, Emigrantki. Nomadki. Wagabundki. Kobiece narracje (e)migracyjne, Rzeszów.

Pawluśkiewicz J., 2005, Pani na domkach, Kraków.

Paxman J., 1998, The English. A Portrait of a People, London.

Paxman J., 2007, Anglicy – opis przypadku, przeł. Mikos J., Warszawa.

Sontag S., 2009, O fotografii, przeł. Magala S., Kraków.

Wąsowicz J., 2015, Przystanek Londyn, Pruszków.

Werner A., Żukowski T., red., 2013, Gry o tożsamość w czasach wielkiej zmiany, Warszawa.

Winnicka E., 2011, Londyńczycy, Wołowiec.

Winnicka E., 2014, Angole, Wołowiec.

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-31


PasterskaJ. (2020). Z innej perspektywy. 
Anglicy w oczach polskich „kolonizatorów” 
(na przykładzie Angoli Ewy Winnickiej). Postscriptum Polonistyczne, 18(2), 47-58. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10158

Jolanta Pasterska  jolapas@ur.edu.pl
dr hab. prof. UR, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Rzeszowski, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0359-0264

Profesor UR w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury UR, literaturoznawca. Kierownik Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej. Jest zastępczynią redaktora naczelnego pisma „Tematy i Konteksty”. Autorka książek: Świat według Tyrmanda. Przewodnik po prozie fabularnej Leopolda Tyrmanda (1999); „Lepszy Polak? Obrazy emigrantów w prozie polskiej po 1945 roku (2008); Emigrantki, nomadki, wagabundki. Kobiece narracje (e)migracyjne (2015). Pod jej redakcją ukazuje się seria Z Archiwum Pisarza. Jest również redaktorką i współredaktorką ponad 20 monografii zbiorowych. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych są: polska proza emigracyjna i migracyjna oraz polska proza najnowsza. 

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).