Zobaczyć więcej świata: 
polonistyki transatlantyckiej szanse i wyzwaniaAbstrakt

The author of the article regards the development of Polonistic studies in Brazil in the context of the cultural background of this country, Polish emigration heritage, and the challenges for Polonistics in Latin America. The connections between Polonistics, and comparative and cultural studies are also discussed in the article. The examples of traces of Polish in the canons of foreign literature presented in the article may become a starting point for some to regard from a distance something, which is close, for others to look closely at something, which is far away.


Słowa kluczowe

transatlantic Polinistics; Polonistics in Brazil; Gombrowicz; Chernoviz

Andrade C.D., 2011, Magiczny doktor, przeł. Brzozowski J., w: Siewierski H., red., 33 wiersze brazylijskie, Warszawa.

Czapliński P., 2001, Sokrates piszący, „Tygodnik Powszechny. Apokryf”, nr 17.

Gaszyńska­Magiera M., 2010, Przekład literacki w kulturze docelowej. Wokół zagadnień przekładu prozy latynoamerykańskiej w Polsce, w: Nycz R., Miodunka W., Kunz T., red., Polonistyka bez granic, t. 1, Kraków.

Gombrowicz W., 1977, Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie, Paryż.

Guimarães M.R.C., 2005, Chernoviz e os manuais de medicina popular no Império, „História, Ciências, Saúde­Manguinhos”, Vol. 12 (2), http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702005000200017 [dostęp: 21.10.2016].

Ianni O., 1972, Raças e classes sociais no Brasil, Rio de Janeiro.

Iłłakowicz K.L., 2014, Przemycanie kultury polskiej w USA – perspektywa komparatystyczna, w: Gajda S., Jokiel I., red., Polonistyka wobec wyzwań współczesności, t. 1, Opole.

Keyserling H., 2009, Meditações Sul­Americanas, trad. Souza M.P., Brasília.

Miodunka W., 1996, „O negro do Paraná é o polaco”, czyli o przemianach tożsamości polskiej w Brazylii, w: Paleczny T., red., Emigracja – Polonia – Ameryka Łacińska, Warszawa.

Mocyk A., 2005, Piekło czy raj. Obraz Brazylii w piśmiennictwie polskim w latach 1864–1939, Kraków.

Steiner G., 2000, Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, przeł. Kubinscy O. i W., Kraków.

Urbański E.S., 1991, Sylwetki polskie w Ameryce Łacińskiej, t. 1, Stevens Point.

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-31


SiewierskiH. (2020). Zobaczyć więcej świata: 
polonistyki transatlantyckiej szanse i wyzwania. Postscriptum Polonistyczne, 18(2), 77-83. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10160

Henryk Siewierski  hsbrasilia@hotmail.com
prof. dr. hab., Departament Teorii Literatury i Literatur Universidade de Brasília, Brazylia.  Brazylia

Historyk literatury, krytyk literacki, eseista, tłumacz. Autor m.in. książek: Spotkanie narodów (1984); Jak dostałem Brazylię w prezencie (1998); História da Literatura Polonesa (2000); Raj nie do utracenia. Amazońskie silva rerum (2006); Livro do Rio máximo do Padre João Daniel (2012); Architektura słowa i inne szkice o Norwidzie (2012). Przełożył na język portugalski m.in. dzieła Brunona Schulza, a na polski Mensagem (Przesłanie) Fernanda Pessoi.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).