Recepcja poezji Wisławy Szymborskiej w Korei 
– część drugaAbstrakt

The author of this article published her first article on the reception of Wisława Szym­borska’s poetry in South Korea in Pamiętnik Literacki in 2014. The previous article aimed at analysing the reactions of writers, poets, artists, critics and readers to the volume The End and the Beginning, which was translated into Korean in 2007. In this article the author continues her research on the reception of Szymborska’s poetry in South Korea. This time she presents the reaction of the Korean media and selected critics on another poetic volume of the Polish Nobel Prize Winner translated into Korean: Enough.


Słowa kluczowe

Wisława Szymborska; reception; South Korea; Here; Enough

Chang Ucheong, 2016, Nic dwa razy: Nowa tablica na placu Gwanghwamun, „Chosun Biz.” z dn. 30.11, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2015/11/30/2015113002155.html [dostęp: 4.12.2016].

Cho Eunmi, 2016, 시인이 꿈인 아들이 감탄한 노시인의 시 (pol. Wiersze starszej poetki, jakimi zachwycił się syn, który chce zostać poetą) – 문학소년 지우와 함께 시 읽기 (pol. Wspólna lektura wierszy z Jiu), „Oh my news” z dn. 28.03, http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002194268 [dostęp: 5.09.2016].

Choe Jaebong, 2016,쉼보르스카의 마지막 시집들 (pol. Dwa ostatnie tomiki Szymborskiej), „Hangyeoreh” z dn. 10.03, http://www.hani.co.kr/arti/culture/book/734407.html [dostęp: 5.09.2016].

Choi Sungeun (Estera Czoj), 2010, Poezja Wisławy Szymborskiej z perspektywy filozofii Lao­Zhuanga, w: Cudak R., red., Literatura polska w świecie, t. 3, Obecności, Katowice.

Choi Sungeun (Estera Czoj), 2014, Recepcja poezji Wisławy Szymborskiej w Korei Południowej, „Pamiętnik Literacki”, z. 4.

Kim Hyeyoung, 2016, 구도자처럼 단어를 찾았던 그의 마지막 詩語, 충분했다 (pol. Wystarczy – to ostatnie słowa poetki, która polowała na słowa jak łowca), „Hankook Ilbo” z dn. 4.03, http://www.hankookilbo.com/v/d472f20cef2e4e718a7d64145563e88a [dostęp: 7.09.2016].

Kim Jiyoung, 2016, 빛나는 오늘이 있어 삶은 계속되지 (pol. Słoneczny dzień, a życie toczy się dalej), „Dongailbo” z dn. 5.03, http://news.donga.com/3/all/20160305/76829078/1 [dostęp: 10.09.2016].

Kim Suilgi, 2016, 존재할 것이냐, 사라질 것이냐 (pol. Istnieć czy zniknąć), „Maeil Gyeongjae” z dn. 2.03, http://news.mk.co.kr/newsRead.php?no=164475&year=2016 [dostęp: 6.09.2016].

Kwon Yeongmi, 2016, Book review: 노벨문학상 시인 쉼보르스카가 보내는 작별인사 (pol. Recenzja książki: Słowo pożegnalne od noblistki Szymborskiej), „News 1” z dn. 2.03, http://news1.kr/articles/?2589723 [dostęp: 12.09.2016].

Kim Yeongtae, 2016, 쉼보르스카 유고시집 충분하다 출간 (pol. Wydanie pośmiertnego tomiku Szymborskiej), „Joongang Ilbo” z dn. 3.03, http://news.joins.com/article/19669306 [dostęp: 10.09.2016].

Park Haehyeon, 2016, 노벨문학상 문인들의 신작 출간 (pol. Przekłady poezji dwojga noblistów wydane w Republice Korei), „Chosun Ilbo” z dn. 25.03, http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2016/03/25/2016032500090.html [dostęp: 14.09.2016].

Yojo, 2016, 음악이 흐르는 책방 (pol. Księgarnia płynąca muzyką), „Media SK” z dn. 19.04, http://blog.sk.com/34875 [dostęp: 12.09.2016].

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-31


ChoiS. (2020). Recepcja poezji Wisławy Szymborskiej w Korei 
– część druga. Postscriptum Polonistyczne, 18(2), 91-111. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10162

Sungeun Choi  estera90@naver.com
prof., Department of Polish Studies, Hankuk University of Foreign Studies, Seul, Korea Południowa.  Korea Południowa
https://orcid.org/0000-0003-3599-3113

Jej zainteresowania naukowe to: komparatystyka, współczesna poezja polska oraz przekład literacki. Do jej najważniejszych publikacji należą: Korea w polskich utworach literackich: od pierwszej wzmianki do współczesności, w: Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia, t. 1, 2009; Poezja Wisławy Szymborskiej z perspektywy filozofii Lao­Zhuanga, w: R. Cudak, red., Literatura polska w świecie, t. 3, Obecność (2010); Recepcja poezji Wisławy Szymborskiej w Korei Południowej, „Pamiętnik Literacki” 2014, z. 4.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).