Wielonurtowość 
polonistycznych badań językoznawczych. 
Próba typologii



Abstrakt

The article aims at creating a schema that can be used to structure Polonistic linguistic research. The author suggests basic categories, such as METHODOLOGY and METHOD, SUBJECT and SOURCES. Each category, though derived from a different area has specific and relevant information. Each research project described according to such categories would be clearly depicted and placed in an appropriate position within Polonistic linguistics.


Słowa kluczowe

Polonistic linguistic research; typology; organizing categories

Eco U., 2009, Szaleństwo katalogowania, Poznań.

Karpluk M., Sambor J., red., 1988, O języku religijnym. Zagadnienia wybrane, Lublin.

Kiklewicz A., 2007, Aspekty teorii względności lingwistycznej, Olsztyn.

Kita M., 2012, Konsiliencja, interdyscyplinarność, transdyscyplinarność, w: Kita M., Ślawska M., red., Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną, Katowice.

Kita M., Loewe I., 2014, Język w mediach, Katowice.

Puzynina J., 1992, Język wartości, Warszawa.

Puzynina J., 2013, Wartości i wartościowanie w perspektywie językoznawstwa, Kraków.

Skarga B., 1989, Granice historyczności, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-31


PastuchM. (2020). Wielonurtowość 
polonistycznych badań językoznawczych. 
Próba typologii. Postscriptum Polonistyczne, 18(2), 135-144. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10168

Magdalena Pastuch  magdalena.pastuch@us.edu.pl
dr hab. prof. UŚ, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6960-7191

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Leksykologii i Semantyki Instytutu Języka Polskiego. Interesuje się przede wszystkim historią języka w wielu jej nurtach – od słowotwórstwa historycznego po semantykę i stylistykę historyczną. Prowadzi badania nad leksyką historyczną, kształtowaniem się i zmiennością pojęć oraz procesami leksykalizacji i gramatykalizacji w polszczyźnie. Jej drugi istotny kierunek badawczy to glottodydaktyka. Jest autorką wielu artykułów poświęconych tej problematyce oraz współautorką kilkakrotnie wydawanego podręcznika dla obcokrajowców. Jej najważniejsze publikacje książkowe to: Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki w słownictwie współczesnej polszczyzny (2008); Słowotwórstwo czasowników staropolskich. Stan i tendencje rozwojowe (współautorstwo) (2005); Zmiany semantyczne i strukturalne czasowników odrzeczownikowych w polszczyźnie (2000).





Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).