Rzeczy jako źródło pamięci ostatecznego. 
Na przykładzie 
Kampucza, godzina zero Zbigniewa DomarańczykaAbstrakt

The article aims at describing the genocide that happened in Cambodia. It takes into consideration its specific character and focuses on what occurred there. During the Khmer Rouge’s dictatorship not only were hundreds of thousands of people murdered (about 2.5 million victims according to different sources), but also negative symbols became connected with objects of everyday use. Such objects have become a source of memories about events which were final, inevitable and traumatic.


Słowa kluczowe

Cambodia; genocide; memory; thing

Bruneteau B., 2005, Bezkarne ludobójstwo w Kambodży, w: tegoż, Wiek ludobójstwa, przeł. Spieralska B., Warszawa.

Domarańczyk Z., 2015, Kampucza, godzina zero, wyd. 2, wstęp Tochman W., posłowie Ostaszewski P., Warszawa.

Foucault M., 2006, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. Komendant T., Gdańsk.

Goldhagen D.J., 2012, Wiek ludobójstwa, przeł. Romanek M., Kraków.

Górnicki W., 1980, Bambusowa klepsydra, Warszawa.

Haing N., 2011, Pola śmierci. Kambodżańska odyseja, spisał i z relacji ustnej autora zredagował oraz epilogiem opatrzył Warner R., przeł. Oryszyn Z., Warszawa.

Idling P.F., 2010, Uśmiech Pol Pota (o pewnej szwedzkiej podróży przez Kambodżę Czerwonych Khmerów), przeł. Kalinowski M., Wołowiec.

McCormick P., 2014, Nigdy nie upadaj, przeł. Urbański J., Warszawa.

Midlarsky M.I., 2010, Pies odmiennej rasy: ludobójstwo polityczne w Kambodży, w: tegoż, Ludobójstwo w XX wieku, przeł. Wojciechowski B., Warszawa.

Nijakowski L.M., 2011, Wiek XX stuleciem ludobójstw. Podstawowe definicje, spory i fakty, w: Machul­Telus B., Markowska­Manista U., Nijakowski L.M., red., Krwawy cień genocydu. Interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem, Kraków.

Nijakowski L.M., 2013, Autoludobójstwo w Kambodży w latach 1975–1979, w: tegoż, Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej, Warszawa.

Olsen B., 2013, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przeł. Shallcross B., Warszawa.

Śliwiński M., 1998, Zbrodnia, kłamstwo, amnezja. Rewolucja Czerwonych Khmerów w Kambodży, Warszawa.

Terzani T., 2009, W Azji, przeł. Wajs J., Warszawa.

Tochman W., 2015, Fotograf chwili przed końcem, „Duży Format”, dod. do „Gazety Wyborczej” z dn. 15.04. http://wyborcza.pl/duzyformat/1,144504,17758121,Fotograf_chwili_przed_koncem__WOJCIECH_TOCHMAN_Z_KAMBODZY_.html [dostęp: 20.04.2016].

Warneńska M., 1999, Śladami Pol Pota, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-31


DarskaB. (2020). Rzeczy jako źródło pamięci ostatecznego. 
Na przykładzie 
Kampucza, godzina zero Zbigniewa Domarańczyka. Postscriptum Polonistyczne, 18(2), 199-212. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10173

Bernadetta Darska  bernadetta.darska@uwm.edu.pl
dr hab., Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Warmińsko­Mazurski, Olsztyn, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2531-0905

Wykładowczyni w Szkole Mistrzów Pióra w Collegium Civitas. W latach 2002–2009 redaktor naczelna pisma literacko­kulturalnego „Portret”. Autorka ośmiu książek. Ostatnio opublikowała Pamięć codzienności, codzienność pamiętania. Szkice o reportażu polskim XXI wieku (2014) i Maski zła. (Nie)etyczność postaw i zachowań jako temat współczesnego reportażu polskiego (2016). Od 2009 roku przez sześć lat prowadziła blog krytycznoliteracki A to książka właśnie!, teraz zaprasza na Nowości książkowe (www.bernadettadarska.blogspot.com).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).