Najnowsze bułgarskie przekłady Czesława MiłoszaAbstrakt

Significant for the history of the reception of the Polish poet in Bulgaria are the book published in the Czesław Miłosz year: It (translated by Silvia Borisova and Kamen Rikev). The volume It is discussed from the point of view of the faithfulness of the translation of the poet’s specific philosophical interests. The translation of Native Realm is also of significance to the Bulgarian perception of Miłosz. The artistic value of the translation (Родната Европа, 2012) done by Margreta Grigorova and Mira Kostova is considered with reference to the various meanings of the notion of what it means to be European.


Słowa kluczowe

Czesław Miłosz; Bulgarian perception of Miłosz

Dostojewski F., 2003, Bobek, w: Dostojewski F., Opowieści fantastyczne, przeł. Leśniewska M., Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Grigorowa M., 2012, Miłosz – łowca rzeczywistości. „Kochaj dzikiego łabędzia” (Милош – ловецът на действителност. „Обичай дивия лебед”), „Литературен вестник”, nr 17–18.

Heidegger M., 1977, List o humanizmie”, przeł. Tischner J., w: Heidegger M., Budować, mieszkać, myśleć, przeł. Michalski K. i in., Warszawa: Czytelnik.

Herbert Z., 2008, Struna, w: Herbert Z., Wiersze zebrane, Kraków: Wydawnictwo a5.

Hrabal B., 2002, Kim jestem, przeł. Jagodziński A.S., w: Hrabal, Kundera, Havel… Antologia czeskiego eseju, oprac. Baluch J., Kraków: Universitas.

Jankowicz G., Kałuża A., red., 2011, Rodzinna Europa. Pięć minut później, Kraków: korporacja Ha!art.

Kochanowski J., 1988, Tren XI, w: Kochanowski J., Poezje, Warszawa: Czytelnik.

Kundera M., 1984, Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, „Zeszyty Literackie”, nr 5.

Kunisz K., 2012, Tożsamość religijna Czesława Miłosza i jego gnostyckie inspiracje, „Logos i Ethos”, nr 2 (33).

Markowski M.P., 2010, Inne światy, inne języki, „Tygodnik Powszechny”, http://tygodnik .onet.pl/33,0,47152,artykul.html [dostęp: 24.07.2011].

Mickiewicz A., 1998, Oda do młodości, w: Mickiewicz A., Dzieła, tom. I: Wiersze, Warszawa: Czytelnik.

Miłosz C., 1990, Rok myśliwego, Paryż: Instytut Literacki, S.A.R.L.

Miłosz C., 2011, Wiersze wszystkie, Kraków: Znak.

Mutafczijewa W., 1976, Sprawa sułtana Dżema, przeł. Kalita H., Warszawa: Czytelnik.

Rimbaud A., 1993, Listy Jasnowidza (Do Jerzego Izambara), przeł. Hartwig J. i Międzyrzecki A., w: Rimbaud A., Wiersze. Sezon w piekle. Iluminacje. Listy, wybór i oprac. Międzyrzecki A., Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Sikora A., 1999, Kant: świat myśli i świat czynu, w: Sikora A., Od Heraklita do Husserla. Spotkania z filozofią, Warszawa: Open.

Tischner J., 2007, Rozum poszukuje siebie, w: Tischner J., Ksiądz na manowcach, Kraków: Znak.

Tomalak B., 2013, Transpersonalna analiza nieświadomości na przykładzie symboli „przejścia” w późnych wierszach Czesława Miłosza, „Świat i Słowo”.

Van Heuckelom K., 2004, „Patrzeć w promień od ziemi odbity”: wizualność w poezji Czesława Miłosza, Warszawa: PAN.

Žižek S., 2008, Lacan. Przewodnik krytyki politycznej, t. III, Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej.

Рикев К., 2011, В късната стихосбирка „ТО”…, „Литературен вестник”, nr 13–14.

Рикев К., 2011, Що е „ТO”?, „Култура”, nr 33 (2651).

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-10


BachnewaK. (2020). Najnowsze bułgarskie przekłady Czesława Miłosza. Postscriptum Polonistyczne, 12(2), 163-175. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10540

Kalina Bachnewa  sofiakb2000@yahoo.com
dr hab. prof. ATH, Uniwersytet Sofijski im. św. Klimenta Ochrydzkiego, Sofia, Bułgaria; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska.  Bułgaria

Literaturoznawczyni, badaczka polsko-bułgarskich związków literackich, tłumaczka literatury polskiej na język bułgarski. Interesuje się przede wszystkim historią literatury polskiej, problematyką przekładoznawczą oraz recepcją polskich dzieł w Bułgarii. Autorka książki Преселението на художественото слово [Wędrówki słowa poetyckiego] (1993), poświęconej poetyce bułgarskich przekładów polskiej poezji romantycznej i modernistycznej oraz francuskiego symbolizmu od końca XIX w. do lat 20. XX wieku oraz autorka prac z zakresu słowiańskiej komparatystyki, historii literatury polskiej oraz literatury bułgarskiej. Obecnie w druku są jej książki Боян Пенев. Любов. Писма. Наука [Bojan Penew. Miłość. Listy. Nauka] i Przez granice. Rozważania o polskiej i bułgarskiej literaturze. Tłumaczyła m.in. dramaty Witkacego. Autorka wielu artykułów naukowych w periodykach i tomach zbiorowych, aktywna uczestniczka konferencji krajowych i międzynarodowych. Odznaczona medalem „Zasłużony dla kultury polskiej” (1991).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).