Utracona tożsamość dyscypliny (jako szansa)Abstrakt

brak


Brzozowski S., 1988, Estetyka poglądowa, w: tegoż, Wczesne prace krytyczne, wstęp: Mencwel A., Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Nietzsche F., 1983, [reprint wyd. z 1905], Z genealogii moralności. Pismo polemiczne, przeł. Staff L., Warszawa: Wydawnictwo RN ZSP.

Nietzsche F., 1990 [reprint wyd. z 1907], Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, przeł. Berent W., Warszawa: Wydawnictwo „bis”.

Postman N., 1995, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy [wyd. oryg. 1992].

Sloterdijk P., 2011, Kryształowy pałac: o filozoficzną teorię globalizacji, przeł. Cymbrowski B., Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej [wyd. oryg. 2004].

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-15


UniłowskiK. (2020). Utracona tożsamość dyscypliny (jako szansa). Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 33-39. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10648

Krzysztof Uniłowski  krzysztof.unilowski@us.edu.pl
dr hab., prof. UŚ, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4425-7460

Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, prezes zarządu (od 2006 r.) Towarzystwa im. Teodora Parnickiego, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika literackiego „FA-art” i „Śląskich Studiów Polonistycznych”. Literaturoznawca i krytyk literacki. Autor książek: Skądinąd. Zapiski krytyczne (1998), Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu. Od Gombrowicza po utwory najnowsze (1999), Koloniści i koczownicy. Szkice o najnowszej prozie i krytyce literackiej (2002), Granice nowoczesności. Proza polska i wyczerpanie modernizmu (2006), Kup Pan książkę! Szkice i recenzje (2008) i licznych rozpraw w czasopismach i tomach zbiorowych. Laureat Nagrody im. Kazimierza Wyki (2010).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).