Niewspółmierność historii literatury 
z historiami innychAbstrakt

brak


Adorno T.W., Horkheimer M., 1994, Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne, przeł. Łukasiewicz M., Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Auerbach E., Filologia literatury światowej (1976), w: Markiewicz H., oprac., Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. 2, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bernheimer Ch., 2010, Wstęp. Lęki przed porównaniem, przeł. Wzorek M., w: Bilczewski T., red., Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bilczewski T., red., 2010, Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gasché R., 2010, Porównawczo teoretyczna, przeł. Momro J., w: Bilczewski T., red., Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nycz R., 2010, Możliwa historia literatury, „Teksty Drugie”, nr 5.

Płachecki M., 2011, Przebieram nogami, „Teksty Drugie”, nr 1/2.

Sienkiewicz H., 1950, Dzieła XLIX, red. Krzyżanowski J., t. II, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sławiński J., 1991, Historio literatury – badaj się sama, w: tegoż, Teksty i teksty, Warszawa: Wydawnictwo Polska Encyklopedia Niezależna.

Waters L., 2010, Epoka niewspółmierności, w: Bilczewski T., red., Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wellek R., 1976, Teoria, krytyka i historia literatury, w: Markiewicz H., oprac., Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. 2, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-15


KoziołekR. (2020). Niewspółmierność historii literatury 
z historiami innych. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 63-70. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10659

Ryszard Koziołek  ryszard.koziolek@us.edu.pl
dr hab. prof. UŚ, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8845-233X

Autor książek: Zdobyć historię. Problem przedstawienia w „Twarzy księżyca” Teodora Parnickiego (1999), Ciała Sienkiewicza. Studia o symbolice płci i przemocy (2009), Znakowanie trawy albo praktyki filologii (2011), a także edycji Tylko Beatrycze Teodora Parnickiego w serii „Biblioteka Narodowa”. Wiceprezes Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego, członek redakcji pism „Świat i Słowo” oraz „Śląskie Studia Polonistyczne”. Laureat Nagrody Literackiej Gdynia w dziedzinie eseistyki.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).