O pojęciu „piękna” w wierszach Słowackiego. 
RekonesansAbstrakt

brak


Kowalczykowa A., 1982, Wstęp, w: Słowacki J., Krąg pism mistycznych, oprac. Kowalczykowa A., Wrocław.

Maciejewski J., 1974, Florenckie poematy Słowackiego, Wrocław.

Mickiewicz A., 1993, Dzieła, t. 1, Wiersze, oprac. Zgorzelski Cz., Warszawa.

Opacki I., 1975, Narrator i świat nieznany. Kształt i funkcje dramatyzacyjne narratora w polskiej balladzie epickiej, w: Opacka A., Opacki I., red., Ruch konwencji. Szkice o poezji romantycznej, Katowice.

Piechota M., 1990, „A teraz prosto i bez epizodów…” O problemach delimitacyjnych w twórczości polskich romantyków, w: Ocieczek R., red., O literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych, Katowice.

Piszczek Z., red., 1973, Mała encyklopedia kultury antycznej A–Z, Warszawa.

Rymkiewicz J.M., 2004, Słowacki. Encyklopedia, Warszawa.

Sawrymowicz E., Makowski S., Sudolski Z., oprac., 1960, Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego, Wrocław.

Sinko T., 1925, Hellenizm Juliusza Słowackiego, Warszawa.

Słowacki J., 1959, Dzieła, red. Krzyżanowski J., t. 13, Listy do matki, oprac. Krzyżanowska Z., Wrocław.

Słowacki J., 1996, Raptularz 1843–1849. Pierwsze całkowite wydanie wraz z podobizną rękopisu, oprac. edytorskie, wstęp i indeksy Troszyński M., Warszawa.

Słowacki J., 2005, Wiersze. Nowe wydanie krytyczne, oprac. Brzozowski J., Przychodniak Z., Poznań.

Szturc W., 2002, Semafora w mistycznym tekście Słowackiego. (Komunikat), w: Kuziak M., red., Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja, Słupsk.

Tatarkiewicz W., 1982, Dzieje sześciu pojęć: sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne, Warszawa.

Zgorzelski Cz., 1981, Liryka w pełni romantyczna. Studia i szkice o wierszach Słowackiego, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2021-01-02


PiechotaM. (2021). O pojęciu „piękna” w wierszach Słowackiego. 
Rekonesans. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 27-38. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11086

Marek Piechota  mmp@pn.pl
profesor zwyczajny w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8517-6616

Historyk literatury, eseista, satyryk. Kierownik Zakładu Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego. Autor książek: O tytułach dzieł literackich w pierwszej połowie XIX wieku (1992), Żywioł epopeiczny w twórczości Juliusza Słowackiego (1993), „Pan Tadeusz” i „Król­Duch” – dwie koncepcje romantycznej epopei (1995), Słownik Mickiewiczowski (współautor J. Lyszczyna, 2000), Od tytułu do Epilogu. Studia i szkice o „Panu Tadeuszu” (2000), „Chcesz ty, jak widzę, być dawnym Polakiem”. Studia i szkice o twórczości Słowackiego (2005). Autor tekstów do Kabaretu Olgi Lipińskiej i tomu Zoofioły. Bestiariusza heroikomicznego część mniejsza (1997).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).