Polski Sterne? 
O Królu Ladawy Juliusza SłowackiegoAbstrakt

brak


Jasińska M., 1965, Narrator w powieści przedromantycznej 1776–1831, Warszawa.

Kleiner J., 1999, Słowacki. Dzieje twórczości, t. 1, Twórczość młodzieńcza, oprac. Starnawski J., Kraków.

Piwińska M., 1981, Złe wychowanie: fragmenty romantycznej biografii, Warszawa.

Słowacki J., 1989, Balladyna, w: Słowacki J., Dzieła wybrane, t. 3, Dramaty, oprac. Sawrymowicz E., Wrocław.

Słowacki J., 1958, Król Ladawy. Powieść historyczna z czasów ostatniej rewolucji w Polsce, przeł. Staff L., w: Słowacki J., Dzieła wszystkie, red. Kleiner J., t. 8, Wrocław.

Sterne L., 2001, Życie i myśli JW Pana Tristrama Shandy, przeł. Tarnowska K., przejrzał i posłowiem opatrzył Chwalewik W., Warszawa.

Szturc W., 1992, Ironia romantyczna. Pojęcie, granice i poetyka, Warszawa.

Żmigrodzka M., 1986, Etos ironii romantycznej po polsku, w: Brodzka A., Hopfinger M., Lalewicz J., red., Problemy wiedzy o kulturze. Prace ofiarowane Stefanowi Żółkiewskiemu, Wrocław.

Pobierz

Opublikowane : 2021-01-02


BąkM. (2021). Polski Sterne? 
O Królu Ladawy Juliusza Słowackiego. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 57-67. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11089

Magdalena Bąk  magdalena.bak@us.edu.pl
dr hab., Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9189-8850

Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół problemów związanych z literaturą romantyzmu. Bada także wątki australijskie i portugalskie w literaturze polskiej (szczególnie dziewiętnastowiecznej). Jest autorką publikacji: Mickiewicz jako erudyta (w okresie wileńsko-kowieńskim i rosyjskim) (2004), Pan Australski i złoto Wiktorii. Wspomnienia Seweryna Korzelińskiego (2011), Twórczy lęk Słowackiego. Antagonizm wieszczów po latach (2013), Gdzie diabeł (tasmański) mówi dobranoc. Wizerunek Australii w literaturze polskiej (2014), „Gdzie ziemia się kończy, a morze zaczyna”. Szkice polsko-portugalskie (2016, wspólnie z L. Romaniszyn-Ziomek).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).