Dwa sny. 
Słowacki Teodora ParnickiegoAbstrakt

brak


Bloom H., 1973, The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry, Oxford.

Cieślikowska T., 1965, Pisarstwo Teodora Parnickiego, Warszawa.

Czermińska M., 1972, Czas w powieściach Parnickiego, Wrocław.

Juszczyk A., 2004, Sugestia intertekstualna. Cytat – motto – tytuł, w: Juszczyk A., Retoryka a poznanie. Powieściopisarstwo Teodora Parnickiego, Kraków.

Kleiner J., 1927, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 4, cz. 2, Warszawa.

Kowalczykowa A., 1997, Wstęp, w: Słowacki J., Krąg pism mistycznych, Wrocław.

Koziołek R., 1994, Co to jest „Z”? Postać literacka w przestrzeni intertekstualnej Parnickiego „I u możnych dziwny”, „Pamiętnik Literacki”, z. 1.

Koziołek R., 1999, Zdobyć historię. Problem przedstawienia w „Twarzy księżyca” Teodora Parnickiego, Katowice.

Łukasiewicz J., 1967, Gliniane dzbany, „Twórczość”, nr 4.

Markiewka T., oprac., 2002, „Pamięć, włada (…) bezlitosny, wciąż i wciąż wskrzesza ponownie to, co minęło…”, „Pamiętnik Literacki”, z. 2.

Neja J., 2008, Harbin jako przestrzeń życia i działalności Polonii mandżurskiej, w: Furier A., red., Polskie ślady na Dalekim Wschodzie. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Szczecinie w dniach 23–24 października 2008 r., Szczecin.

Parnicki T., 1934, Gimnazjum polskie w Charbinie w przededniu likwidacji, „Kurier Lwowski”, nr 171, 25 czerwca, dodatek „Kurier Literacko­Naukowy”, nr 26.

Parnicki T., 1968, Koniec „Zgody Narodów”, Warszawa.

Parnicki T., 1970, [Dedykacja], w: Parnicki T., Nowa baśń, t. 6, Palec zagrożenia, Warszawa.

Parnicki T., 2008, Dzienniki z lat osiemdziesiątych, wstęp Lichniak Z., oprac. Markiewka T., Kraków.

Paszek J., 2008, Styl przesłania „Słowa i ciała”, w: Markiewka T., Uniłowski K., red., Tajemnice „Słowa i ciała”. Szkice o powieści Teodora Parnickiego, Katowice.

Polkowski A., 1985, Posłowie, w: Parnicki T., Sam wyjdę bezbronny, Warszawa.

Sadkowski W., 1970, Parnicki, Warszawa.

Skóra W., 2008, Organizacja i pierwszy okres działalności polskich konsulatów w Harbinie i Władywostoku w latach 1920–1924, w: Furier A., red., Polskie ślady na Dalekim Wschodzie. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Szczecinie w dniach 23–24 października 2008 r., Szczecin.

Szybis M., 1971, „Genezis z Ducha”. Doktryna twórcza i sztuka Teodora Parnickigo, „Życie Literackie”, nr 21.

Zadura B., 1974, Koło za kołem, koło za kołem, „Twórczość”, nr 8.

Pobierz

Opublikowane : 2021-01-02


MarkiewkaT. (2021). Dwa sny. 
Słowacki Teodora Parnickiego. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 107-122. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11093

Tomasz Markiewka  postscriptum@us.edu.pl
doktor, literaturoznawca, zajmuje się teorią literatury, translacją, komparatystyką literacką oraz twórczością Teodora Parnickiego.  Polska

Ostatnio opracował i wydał Dzienniki z lat osiemdziesiątych pisarza (2008). Jest pracownikiem Akademii Techniczno­Humanistycznej w Bielsku­Białej.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).