O polszczyźnie literackiej na obczyźnieAbstrakt

brak


Cudak R., red., 2006, Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru, Katowice.

Dubisz S., red., 1997, Język polski poza granicami kraju, Opole.

Europejski system opisu kształcenia językowego, 2003, Warszawa.

Gąsowska K., Mazińska­-Szumska M., red., 2006, Oświata polonijna na początku XXI wieku. Stan i perspektywy. Wybór materiałów z V Forum Oświaty Polonijnej, Kraków, 22–24 czerwca 2006, Kraków, 2006.

Janowska I., Lipińska E., Seretny A., 2006, Program autorski – wskazówki dla nauczycieli szkół polonijnych, w: Gąsowska K., Mazińska­-Szumska M., red., Oświata polonijna na początku XXI wieku. Stan i perspektywy. Wybór materiałów z V Forum Oświaty Polonijnej, Kraków, 22–24 czerwca 2006, s. 271–287.

Janowska I., Lipińska E., Seretny A., 2007, Kształcenie językowe w szkołach polonijnych, nauczanie języka jako obcego czy ojczystego, „Przegląd Polonijny”, z.4.

Jędrychowska M., Kłakówna Z.A., 1999, To lubię! Teksty i zadania Klasa I gimnazjum, Warszawa.

Knopek J., red., 2006, Funkcje i zadania elit w środowiskach polonijnych, Toruń.

Kozłowski J., red., 2008, Szkolnictwo parafialne w upowszechnianiu języka i kultury polskiej w środowiskach polonijnych. Materiały z konferencji naukowej w Poznaniu 14–17 lipca 1988 roku, Poznań.

Lipińska E., 2001, Proces stawania się dwujęzycznym. Studium przypadku polskiego chłopca w Australii (niepublikowana część rozprawy doktorskiej), Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Lipińska E., 2003, Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków.

Lipińska E., 2006, Sposoby angażowania prawej półkuli mózgowej w proces efektywnego przyswajania materiału językowego, w: Seretny A., Lipińska E., red., Sprawności przede wszystkim. Materiały z konferencji Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol”.

Lipińska E., Pukas­Palimąka D., 2006, Literatura polska w szkołach polonijnych, w: Cudak R., red., Literatura polska w świecie Zagadnienia recepcji i odbioru.

Miodunka W., red., 1990, Język polski na świecie, Warszawa.

Miodunka W., 1990a, Wstęp, do: Miodunka W., red., Język polski na świecie, Kraków.

Miodunka W., 1990b, Moc języka i jej znaczenie w kontaktach językowych i kulturowych, w: Miodunka W., red., Język polski na świecie, Kraków.

Miodunka W., 1999, Stan badań nad Polonią i Polakami w świecie. „Przegląd Polonijny”, z. 1.

Mrozowska H., 2001, Tekst literacki jako strategia dydaktyczna w nauce języka obcego, „Języki Obce w Szkole”, nr 3.

Seretny A., 2006, Tekst literacki w nauczaniu języka obcego/drugiego – między percepcją a recepcją dzieła, w: Cudak R., red., Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru.

Seretny A., 2006a, Nauka o literaturze i teksty literackie w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego, w: Lipińska E., Seretny A., red., Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego.

Seretny A., 2006b, Między chęcią a niemożnością – teksty literackie a nauczanie języka obcego, „Języki Obce w Szkole” nr 6.

Seretny A., Lipińska E., 2006, Szkoły etniczne w Stanach Zjednoczonych a kształcenie przyszłych elit, w: Knopek J., red., Funkcje i zadania elit w środowiskach polonijnych, Kraków.

Sibiga Z., 1999, Sprawność językowa uczniów szkół polonijnych Stanów Zjednoczonych, Rzeszów.

Szydłowska­-Ceglowa B., 1991, Sytuacja języka polskiego na obczyźnie, w: Kozłowski J., red., Szkolnictwo parafialne w upowszechnianiu języka i kultury polskiej w środowiskach polonijnych. Materiały z konferencji naukowej w Poznaniu 14–17 lipca 1988 roku.

Pobierz

Opublikowane : 2021-01-02


SeretnyA., & LipińskaE. (2021). O polszczyźnie literackiej na obczyźnie. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 145-164. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11095

Anna Seretny 
dr hab., Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5377-4881

Autorka licznych prac z zakresu glottodydaktyki polonistycznej, m.in. monografii ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (wraz z E. Lipińską, 2005), Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych (2011) Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego (2015) oraz podręczników do nauki języka polskiego dla cudzoziemców. W pracy badawczej zajmuje się kompetencją leksykalną uczących się polszczyzny, analizą leksykalnej dostępności tekstów pisanych i mówionych oraz uwarunkowaniami efektywnej inferencji leksykalnej.


Ewa Lipińska  ewa.lipinska@uj.edu.pl
dr hab., Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9260-4885

W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się sprawy Polonii (m.in.: procesy adaptacyjne emigrantów, zagadnienia związane z identyfikacją etniczną, dwujęzyczność i szkolnictwo polonijne) oraz dydaktyka języka polskiego jako obcego i odziedziczonego, a w szczególności nauczanie pisania. Sprawom tym poświęciła wiele artykułów oraz monografie (m.in.): Język ojczysty, język obcy, język drugi (2003), Polskość w Australii (2013), Między językiem ojczystym a obcym (2012, współaut). Autorka licznych podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego; współredaktorka prac zbiorowych – ostatnia: Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach heterogenicznych.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).