Edukacja/Migracja, czyli zamierzony rymAbstrakt

The article aims at presenting a critical review of the book Edukacja. Migracja. Edukacja międzykulturowa w kontekście kryzysu migracyjnego z perspektywy krajów V4 [Education. Migration. Intercultural education in a context of migration crisis regarded from V4 countries perspective] edited by Emilia Kledzik and Małgorzata Parczyk and devoted to the issue of intercultural education. The review author tries to define the source of such reflection. She argues that John Dewey’s concept of education presented in his work Democracy and Education is essential for creating a contemporary model of intercultural education. The concept of the American pedagogue remains valid because it is based on viewing education as being a result of combining heritage with personal experience. It emphasises respect for otherness and the belief in universalizing different experiences, which must lead to communication. In the article author’s opinion, the reviewed book consists of texts constituting a contemporary commentary to John Dewey’s ideas.


Słowa kluczowe

intercultural education; migration, dialogue; the other; canon of reading

Axer J., Bujnicki T., red., 2012, Wokół „W pustyni i w puszczy”. W stulecie pierwodruku powieści,. Kraków .

Bauman Z., 2004, O tarapatach tożsamości w ciasnym świecie, w: Kalaga W., red., Dylematy wielokulturowości, Kraków.

Gralewicz-Wolny I., 2014, Pożegnanie Murzynka Bambo, w: Niesporek-Szamburska B., Wójcik- -Dudek W., przy współp. Zok-Smoły A., red., Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży, Katowice.

Gralewicz-Wolny I., Mytych-Forajter B., red., 2016, Par coœur. Twórczość dla dzieci i młodzieży raz jeszcze, Katowice.

Gralewicz-Wolny I., Mytych-Forajter B., red., 2013, Uwolnić Pippi. Twórczość dla dzieci wobec przemian kultury, Katowice.

Gromadzka B., 2016, Edukacja polonistyczna w kontekście dylematów kulturowych, w: Kledzik E., Praczyk M., red., Edukacja. Migracja. Edukacja międzykulturowej w kontekście kryzysu migracyjnego z perspektywy krajów V4, Poznań.

Grzybowski P.P, 2011, Spotkania z Innymi. Czytanki do edukacji międzykulturowej, Kraków. Janus-Sitarz A., 2014, Edukacja literacka wobec dylematów wielokulturowości i inności, w: Janus-Sitarz A., red., Edukacja literacka wobec Innego, Kraków.

Kalaga W., 2004, Obowiązek Innego. Trzeci, w: Kalaga W., red., Dylematy wielokulturowości, Kraków .

Kania A., 2017, Lekcje (nie)obecności. Dziedzictwo polsko-żydowskie w edukacji polonistycznej, Kraków.

Kledzik E., Praczyk M., red., 2016, Edukacja. Migracja. Edukacja międzykulturowej w kontekście kryzysu migracyjnego z perspektywy krajów V4, Poznań.

Kledzik E., Praczyk M., 2016, Wstęp. Kilka słów o odwadze i wyobraźni, w: Kledzik E., Praczyk M., red., Edukacja. Migracja. Edukacja międzykulturowej w kontekście kryzysu migracyjnego z perspektywy krajów V4, Poznań.

Kunce A., 2004, Zlokalizować tożsamość!, w: Kalaga W., red., Dylematy wielokulturowości, Kraków.

Kwiatkowska-Ratajczak M., 2016, Swoi Obcy – teoria romologiczna i konsekwencje (także edukacyjne) pomieszania kultur, w: Kwiatkowska-Ratajczak M., Wymiana idei. Szkice dydaktyczne o szkole i uniwersytecie, Poznań.

Melosik Z., 2007, Wielokulturowość i zjawisko globalizacji/amerykanizacji, w: Melosik Z., Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Kraków.

Örkény A., 2016, Społeczne reprezentacje obcych i postawa wobec imigrantów w Europie, tłum. A. Topolska, w: Kledzik E., Praczyk M., red., Edukacja. Migracja. Edukacja międzykulturowej w kontekście kryzysu migracyjnego z perspektywy krajów V4, Poznań.

Piątek E., 2014, Dziecko wyobcowane. Edukacja polonistyczna wobec Romów, w: Janus-Sitarz A., red., Edukacja literacka wobec Innego, Kraków.

Piątek E., 2012, Lektury utrwalające stereotypy – wróg czy sprzymierzeniec w nauce tolerancji, w: Biedrzycki K., Janus-Sitarz A., red., Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury, Kraków.

Pring R., 2012, Edukacja w wielkokulturowym społeczeństwie, tłum. K. Puławski, w: Królikowska J., red., (Złudne) obietnice wielokulturowości, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2020-08-31


Wójcik-DudekM. (2020). Edukacja/Migracja, czyli zamierzony rym. Postscriptum Polonistyczne, 22(2), 255-264. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9719

Małgorzata Wójcik-Dudek  gosiek761@wp.pl
dr hab., Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9032-8875

Jej zainteresowania badawcze to: dydaktyka literatury oraz literatura dla dzieci i młodzieży. Współredaktorka wielu monografii na ten temat. Autorka (Prze)trwać w okolicach mitu. Funkcje mityzacji w poezji Tadeusza Nowaka (Katowice 2007) oraz W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży (Katowice 2016).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).