The artistic space of home in Fiodor Dostoevsky’s novel Crime and Punishment. The interface between semiotics and translationAbstrakt

Tatiana Jankowska

Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Poland

taniaj@op.pl

 

PRZESTRZEŃ ARTYSTYCZNA DOMU W POWIEŚCI ZBRODNIA I KARA FIODORA DOSTOJEWSKIEGO. NA STYKU SEMIOTYKI I PRZEKŁADU

Streszczenie

Przedmiotem zawartej w artykule analizy jest przestrzeń artystyczna domu w powieści Fiodora Dostojewskiego Zbrodnia i kara. Analiza została przeprowadzona na podstawie oryginału i przekładu powieści na język angielski w celu ukazania istotnego wpływu semio-tyki na przekład. Do analizy zostały wybrane trzy typy pomieszczeń: pokój Raskolnikowa, mieszkanie lichwiarki i pokój Soni, które posłużyły jako przykład ilustracji języka przest-rzennych relacji, a jednocześnie stały się odzwierciedleniem zasadniczej funkcji znaków w sposobie postrzegania i interpretacji artystycznego świata utworu.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ДОМА В РОМАНЕ ФЁДОРА МИХАЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ. НА СТЫКЕ СЕМИОТИКИ И ПЕРЕВОДА

Резюме

Предметом предлагаемого в статье анализа является художественное пространство дома в романе Фёдора Михайловича Достоевского Преступление и наказание. Целью анализа, проведённого на основании текстов оригинала и перевода на английский язык, служит выявление существенного влияния семиотики на перевод.Анализ проводится на примере трёх типов помещений: комнаты Раскольникова, квартиры старухи и Сониной комнаты, которые отражают язык пространственных реляций, а также основополагающую функцию знаков в процессе восприятия и ин-терпретации художественного мира произведения.


Pobierz

Opublikowane : 2014-01-02


JankowskaT. (2014). The artistic space of home in Fiodor Dostoevsky’s novel Crime and Punishment. The interface between semiotics and translation. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3416

Tatiana Jankowska  taniaj@op.pl
Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Poland