Futurystyczna technika konstrukcji metafory (na przykładzie twórczości Wielimira Chlebnikowa)Abstrakt

Ksenia Panas

Uniwerystet Jagielloński, Kraków, Polska

ksenia.panas@wp.pl

 

ФУТУРИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА КОНСТРУКЦИИ МЕТАФОРЫ (НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА)

Резюме

Настоящая работа является попыткой выявления метафорических процессов в заум-ном языке футуристической лирики. В связи с этим структура зауми сопоставляется с принципами строения нормативного с точки зрения структурализма языка. Цель такого сопоставления — определение в заумном языке роли метафоры как одного из элементов, гарантирующих существование языка вообще. Кроме того, явление метафоры рассматривается в статье также в категориях стилистического тропа, как инструмент формирования образного мира. В статье затрагивается также вопрос об интерпретации метафоры в футуристической лирике. Процесс этот нередко бывает осложнен в связи со спецификой структуры зауми, построенной на развернутой сети понятий и правил, обеспечивающих обогащение семантики слова.

METAPHOR CONSTRUCTION AS MEANS OF FUTURISTIC TECHNIqUE (BASED ON THE CREATIVE WORK OF VIELIMIR KHLEBNIKOV)

Summary

The present work is an attempt to clarify the metaphor processes in the sophisticated lan-guage of the futuristic lyrics. As a consequence, the structure of “zaum” is opposed to the principles of normative construction of the language. The aim of this opposition is to define the role of metaphor in the extra-rational language. Besides, the phenomenon of metaphor is described in the article in terms of the stylistic devices which, in turn, are able to create poetical images. Also, the article mentions the problem of metaphor interpretation in futuri-stic lyrics. This process is often complicated because of the very structure of extra-rational language, which is based on the vast network of notions and rules aimed at enriching the semantics.


Pobierz

Opublikowane : 2014-10-01


PanasK. (2014). Futurystyczna technika konstrukcji metafory (na przykładzie twórczości Wielimira Chlebnikowa). Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3621

Ksenia Panas  ksenia.panas@wp.pl
Uniwerystet Jagielloński, Kraków, Polska Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).