Audiosfera oblężonego Leningradu (na materiale Dzienników Olgi Berholc i Zapisków człowieka oblężonego Lidii Ginzburg)Abstrakt

Ewa Komisaruk

Uniwersytete Wrocławski, Wrocław, Polska

ewakom@konto.pl

 

УДИОСФЕРА (ЗБУКОВОЙ ПЕЙЗАЖ) БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА (НА ОСНОВЕ ДНЕВНИКОВ ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ И ЗАПИСОК БЛОКАДНОГО ЧЕЛОВЕКА ЛИДИИ ГИНЗБУРГ)

Резюме

В состав звукового пейзажа блокадного Ленинграда входили элементы типичные для военных действий: свист бомб, взрывы падающих снарядов, гул самолетов, зе-нитная пальба, артиллерийская стрельба, сигналы воздуш­ной тревоги. Для понимания ситуации блокадников важнее классификации отдельных элементов звукового пейзажа оказывается описание опыта их восприятия в понятийном, перцептивном и аксиоло-гическом контекстах. Интенсивность экстраординарных переживаний и длительность блокады лежали в основе возникновения специфических форм поведения жителей города в реакции на звуковые импульсы. В начальной фазе блокады люди пытались рационализировать зву-ки войны, затем они стали проявлять к ним равнодуш­ие, пренебрегая опасностью. Воспринимаемый слухом блокадный Ленинград получает в литературных свиде-тельствах Ольги Берггольц и Лидии Гинзбург конкретную реальность. Описание его звукового пейзажа показывает трагедию борющихся за спасение людей. AUDIO SPHERE OF BESIEGED LENINGRAD (BASED ON DIARIES BY OLGA BERGHOLTZ AND BLOCKADE DIARY BY LYDIA GINZBURG)

Summary

The acoustic environment of besieged Leningrad included sound phenomena typical of the acts of war: the whistle of falling bombs, the sound of missile explosions, the drone of scout planes and bombers, air-raid warning sirens.The description of the cultural context of the audio sphere experience, taking into account the perceptual, semantic and axiotic aspects of this experience is more important than the classification of individual elements of the soundscape in order to understand the situation of the people trapped in the besieged city.The formation of specific forms of individual and collective behaviour in response to so-und stimuli was due to the intensity of extreme experiences and the long-term extraordinary situation in which the inhabitants of Leningrad were found.In the early stages of the Leningrad siege they rationalized the sounds of war, and then they ignored them, becoming indifferent towards the threat.The besieged city experienced by the sense of hearing in the literary witness of Olga Bergholtz and Lydia Ginzburg becomes a concrete reality, revealing the tragedy of people struggling for survival.


Pobierz

Opublikowane : 2014-10-01


KomisarukE. (2014). Audiosfera oblężonego Leningradu (na materiale Dzienników Olgi Berholc i Zapisków człowieka oblężonego Lidii Ginzburg). Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3622

Ewa Komisaruk  ewakom@konto.pl
Uniwersytete Wrocławski, Wrocław, Polska Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).