O roli milczenia w procesie wychowania aktora (w 150. rocznicę urodzin Konstantina Stanisławskiego)Abstrakt

Magdalena Zaorska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Poland

magzaorska@gmail.com

 

О РОЛИ МОЛЧАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ АКТЕРА(В 150-Ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К.С. СТАНИСЛАВСКОГО)

Резюме

Данный очерк посвящен роли, которую в процессе воспитания актера ш­колы Станис-лавского играет молчание. В 150-ю годовщину со дня рождения корифея российского театра автор обращает внимание на то, что методические рекомендации, определен-ные Станиславским в так называемой «системе», по-прежнему актуальны. Ссылаясь на опыт русской и советской тератологической мысли, автор показывает, насколько важно умение актера заполнять «зоны молчания» в спектакле органическим психофи-зическим действием. В статье также идет речь о роли паузы в истории русской сцены, а также о том, каким образом выдающиеся театральные педагоги, последователи идеи Станиславского, развивали учение о «внутреннем монологе» и «кинолентевидений». В заключительной части статьи представлено несколько упражнений, формирующих умение думать на сцене и вести внутренний монолог.

THE ROLE OF SILENCE IN THE PROCESS OF ACTOR’S UPBRINGING(ON THE 150TH ANNIVERSARY OF KONSTANTIN STANISLAVSKI’S BIRTHDAY)

Summary

The article is devoted to the area, which embraces a widely understood concept of the silence in the process of actor’s upbringing according to the Stanislavski School. On the 150th anniversary of the Russian theatre coryphaeus’s birthday the author draws attention to the issue, that the methodological guidelines created by Stanislavski in so-called “system” are still up-to-date. Refferring to the experience of the Russian and Soviet theatrical thought she portrays how important the actor’s skill of the impletion of so-called spheres of silence with the organic psychophysical acting appears to be in the spectacle. In the article we are going to read also about the place which pause has taken in the history of Russian stage, and about the way the prominent theatre educators, the successors of Stanislavski’s thought, cultivated the study about “an inner monologue” and “a stream of inner visions”. In the final part of the article some example exercises which shape the skill of thinking on the stage and conducting of the inner monologue have been presented.


Pobierz

Opublikowane : 2014-10-01


ZaorskaM. (2014). O roli milczenia w procesie wychowania aktora (w 150. rocznicę urodzin Konstantina Stanisławskiego). Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3627

Magdalena Zaorska  magzaorska@gmail.com
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Poland Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).