Nadzieja w dialoguAbstrakt

НАДЕЖДА В ДИАЛОГЕ

Pезюме

Данная статья является комментарием к изданной в Москве в 2013 г. книге польского русициста, Гжегожа Пш­ебинды Между Краковом, Римом и Москвой. Русская идея в новой Польше. Автор статьи не ограничивается простым представлением содержания книги, но пытается описать ее идейную основу. В статье рассматриваются горизон-тальное и вертикальное измерение книги, стремление к диалогу с Другим и протест против исторической и метафизической необходимости. Описаны также важные для Пш­ебинды темы: связь веры и разума, отнош­ение между Россией и Европой, диалог Иоанна Павла II с православием, свобода человека.

HOPE IN THE DIALOGUE

SummaryThe article consists a commentary to the book Between Krakow, Rome and Moscow. Russian idea in modern Poland written by Grzegorz Przebinda and published in Moscow in 2013. The review not only describes the content of the publication but also shows its ideological formation. The article deals with the horizontal and vertical dimension of the book, Przebinda’s desire for dialogue with the Other and his protest against historical or metaphysical necessity. It also touches issues important for the author: the link between faith and reason, the relationship between Russia and Europe, John Paul II’s dialogue with the Orthodox Church and the freedom of man.


Pobierz

Opublikowane : 2014-10-01


MilczarekM. (2014). Nadzieja w dialogu. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3628

Michał Milczarek  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).