Groteska w powieści Jirija Drużnikowa Postrzępiony żagiel miłościAbstrakt

GROTESKA W POWIEŚCI JURIJA DRUŻNIKOWA POSTRZĘPIONY ŻAGIEL MIŁOŚCI

Streszczenie

Artykuł zawiera analizę twórczości pisarza, który w niewielkim utworze przedstawił szeroką panoramę życia Rosjan i Amerykanów. Autorka artykułu omawia specyfikę twórczości pisarza znanego w kręgach rosyjskiej emigracji literackiej jako mistrz groteski, iro-nii, burleski. Analiza utworu pokazuje związek powieści z faktami biografi i Jurija Drużnikowa oraz odwołuje się do związków najnowszej literatury z klasyczną rosyjską groteską i burleską. Przedmiotem zainteresowania autorki jest także funkcja rosyjskiej literatury emigracyjnej jako ogniwa łączącego rodzimą kulturę pisarza i kulturę kraju, w którym tworzy swoje dzieła — szczególna rola przypada tu wykorzystaniu chwytu groteski do porównawczego opisu życia w Związku Radzieckim i współczesnej Ameryce.

ГРОТЕСК В РОМАНЕ ЮРИЯ ДРУЖНИКОВА СУПЕРЖЕНЩИНА

Резюме

Статья содержит анализ мастерства писателя, сумевшего в небольшом по объему произведении дать широкую картину жизни как российского, так и американского обывателя. Автор подробно раскрывает основные особенности художественной манеры писателя, известного как непревзойденный в современной эмигрантской литературе мастер гротеска, иронии, бурлеска. В статье приводятся также некоторые факты из жизни и творчества самого писателя, и проводится полемика по таким художественным приемам, как гротеск и бурлеск в современной и классической русской литературе.Роль русскоязычной эмигрантской литературы как моста, связывающего две культуры: родной культуры писателя и культуры страны, приютившей его, также попала в поле зрения автора статьи. Она показывает, как писатель, мастер сатиры, использует прием гротеска в сравнительном описании жизни в Советском Союзе и в современной ему Америке. 


Pobierz

Opublikowane : 2010-06-01


UcgulS. (2010). Groteska w powieści Jirija Drużnikowa Postrzępiony żagiel miłości. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3636

Sevinc Ucgul  uchgul@yahoo.comWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).