Pochowajcie mnie pod podłogą Pawła Sanajewa jako artystyczna ilustracja zastępczego zespołu MünchhausenaAbstrakt

ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ ПАВЕЛА САНАЕВА КАК ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ ДЕЛЕГИРОВАННОГО СИНДРОМА МЮНХГАУЗЕНА

Резюме

Статья посвящена рассмотрению одного из видoв психологического заболевания на материале автобиографической повести современного русского писателя Павла Санаева. Делегированный синдром Мюнхгаузена — это психологическое расстройство, при котором родители или лица их замещающие намеренно вызывают у ребенка болезнен-ные состояния, навлекая его на разные анализы и исследования, а все это затем, чтобы держать его в убеждении о своей необходимости. В статье рассматривается поведение бабушки герoя, которя системой запретов и распоряжений манипулирует мальчиком и его матерью и препятствует в гармоническом развитии личности своего внука.Liliana KalitaBURY ME BEHIND THE BASEBOARD BY PAVEL SANAYEV AS AN ARTISTIC ILLUSTRATION OF THE MUNCHAUSEN SYNDROME BY PROXY

Summary

The paper presents the psychical disorder, from which suffers Nina Antonovna, grand-mother of an eight-year-old boy. Young Sasha Savelev is the main character and the narrator of Sanayev’s novel. Munchausen syndrome by proxy is a disorder in which a person deli-berately causes injury or illness to his or her own child, usually to gain attention or some other benefi t. The motivation is to assume the sick role by proxy. The article shows the mechanisms and causes of this disorder.


Pobierz

Opublikowane : 2010-06-01


KalitaL. (2010). Pochowajcie mnie pod podłogą Pawła Sanajewa jako artystyczna ilustracja zastępczego zespołu Münchhausena. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3637

Liliana Kalita  szedewr@wp.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).