Rosyjskie modele zdań za znaczeniem żalu w kon frontacji z językiem polskim .Abstrakt

РУССКИЕ МОДЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ СО ЗНАЧЕНИЕМ ЖАЛОСТИ В СОПОСТАВЛЕНИИ С ПОЛЬСКИМ ЯЗЫКОМ

Резюме

В статье описываются русские предложения наречно-предикативной модели со значением жалости, сострадания с дательным субъекта в сопоставлении с польским языком. Изосемическая модель с предикативами жалко, жаль, обидно, неприятнo (N (Pron)d cop Adv) подвергается ряду структурно-семантических модификаций: 1. N (Pron)d cop Adv Na/g;  2. (cop) Adv; 3. N (Pron)d cop Adv Inf; 4. N (Pron)a cop Adv;  5. Nn Adv Vf; 6. Adv, что... В большинстве сучаев в польском языке эти структуры сохраня-ются, хотя появляются и другие модели с иной формой выражения субъекта, однако их семантика в основном сохраняется.  Русские предикативы со значением жалости имеют в польском языке, кроме соварных, также различные текстовые эквиваленты, типа: другое наречие (обычно синонимическое), прилагательное, существительное, личная форма глагола.

MODELS OF RUSSIAN SENTENCES WITH THE MEANING OF MERCY — IN COMPARISON WITH THEIR POLISH COUNTERPARTS

Summary

The article discusses Russian sentences of the adverbial-predicative type with the meaning of mercy, with Dative of the subject, in comparison with Polish language. The main model with predicates жалко, жаль, обидно, неприятнo (N (Pron)d cop Adv) undergoes certain structural and semantic alterations: 1. N (Pron)d cop Adv Na/g;  2. (cop) Adv; 3. N (Pron)d cop Adv Inf; 4. N (Pron)a cop Adv;  5. Nn Adv Vf; 6. Adv, что... In most cases Polish material preserves this type of structures, but other models can appear as well. In such cases usually it is the type of subject that differs, not its semantic features. Russian predicates with the meaning of mercy have in Polish language, apart from lexical, also textual equivalents, e.g. another adverb (usually a synonym), adjective, noun or verb.

 


Pobierz

Opublikowane : 2010-06-01


CzpigaZ. (2010). Rosyjskie modele zdań za znaczeniem żalu w kon frontacji z językiem polskim . Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3638

Zofia Czpiga  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).