O postrzeganiu zawodu tłumacza przez studentów filologii rosyjskiej i studentów innych fi lologiiAbstrakt

КАК ВИДЯТ ПРОФЕССИЮ ПЕРЕВОДЧИКА СТУДЕНТЫ РУССКОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ДРУГИХ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Резюме

Статья содержит результаты исследования, проведенного в группе 62 студентов русского отделения филологических факультетов девяти польских вузов и 284 студентов других филологических специальностей. Целью исследования было определение возможных отличий в том как видят профессию переводчика студенты исследуемых групп, и того, какие могут быть различия в этом отношении в условиях дидактического процесса на русском отделении. Сравнительный анализ не подтверждает принатой гипотезы о различии в этой области. В общих чертах профессия переводчика почти не отличается в  группе руссистов и представителей других специальностей.

HOW RUSSIAN PHILOLOGY STUDENTS PERCEIVE THE TRANSLATOR’S WORK AS COMPARED TO OTHER MODERN PHILOLOGIES

Summary

The following article presents the results of a study conducted on 62 students of Russian Philologies and 284 students of other modern philologies from nine Polish universities. The aim it was undertaken with was to show potential differences in the way these two groups perceive the work of a translator, resulting from the special profi le of Russian Studies in Poland. The analysis of surveys, however, showed little or no major differences in the visions of the translator’s work in the two groups. 


Pobierz

Opublikowane : 2010-06-01


JanikowskiP., & Krzemińska-KrzywdaJ. (2010). O postrzeganiu zawodu tłumacza przez studentów filologii rosyjskiej i studentów innych fi lologii. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3640

Przemysław Janikowski  przemyslaw.janikowski@us.edu.pl
Joanna Krzemińska-Krzywda Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).