Od sjużetu do plotu (i z powrotem)Abstrakt

FROM SYUZHET TO PLOT (AND BACK AGAIN)

Summary

The subject of the present paper is the evolution of the Russian Formalists’ ‘syuzhet/fabula’ opposition in Polish and Anglo-American literary studies. A comparative analysis of a number of Polish and English translations shows that the transference of original terminology across interlingual and interdiscursive borders resulted in theoretical shifts, methodological aber-rations and historical misinterpretations of the source concept. The discussed translations not only contributed to constructing the one-sided image of the “Russian Formalist School” in target discourses, but also established new lexicons of literary studies. Terminological translocations are treated as exponents and factors of  the evolution of literary theory.  

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ CЮЖЕТА В PLOT (И ОБРАТНО)

Резюме

Предметом настоящей статьи является эволюция формалистической оппозиции „фабулы” и „сюжета” в польском и англо-американском литературоведении. Сравнительный анализ нескольких польских и английских научных переводов показывает, что перемещение оригинальной терминологии через междуязычные и междискурсивные границы вызвало теоретические сдвиги, методологические аберрации и исторически неправильное толкование источника. Рассматриваемые тексты не только способствовали формированию одностороннего образа „русской формальной школы” в воспринимающих дискурсах, но даже устанавливали новые литературоведческие лексиконы. Терминологические смещения рассматриваются как показатели и факторы литературоведческой эволюции.  


Pobierz

Opublikowane : 2010-03-01


Brzostowska-TereszkiewiczT. (2010). Od sjużetu do plotu (i z powrotem). Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3646

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz  tamara_brzostowska@wp.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).