Wampiry rewolucji (Drzazga Władimira Zazubrina)Abstrakt

THE VAMPIRES OF THE REVOLUTION (SLIVER VLADIMIR ZAZUBRIN)

Summary

The article presents the attempt to interpret the micro-novel Sliver (Щепка, 1923/1989) written by Vladimir Zazubrin (Vladimir Yakovlevich Zubtsov; 1895–1938).To the mind of the author, horror, atrocity and eeriness, that accompany the reading of Sliver result not only from the subject matter and problematique of the novel, but they are also, as the esthetic categories, the effect of visible references to the convention, developed by the classic horror novel. In Sliver we have to deal with the exploration and unconventional usage of the most im-portant motive of uncanny stories, which is the vampire motive. It served to Zazubrin, not only to reveal the chekist’s addiction to the “life-giving victim’s blood”, but also to show how much, sooner or later, the bolshevik idea of making the order presents its strangeness and deconstructive power in relation to mental construction of the intellectual, even when the revolution “seduces him” with the dictate of historical necessity.  

ВАМПИРЫ РЕВОЛЮЦИИ (ЩЕПКА ВЛАДИМИРА ЗАЗУБРИНА)

Резюме

Статья представлает собой попытку интерпретации повести Владимира Зазубрина (настоящая фамилия Зубцов; 1895–1938) под заглавием Щепка (1923/1989). Ощущение ужаса при чтении повести Зазубрина становится последствием не только самой тематики и проблематики произведения но и, заодно, использования писате-лем художественных приемов характерных для жанра готического романтического романа. По нашим представлениям, Зазубрин ссылается в Шепке на вампирический мотив — один из важнейших мотивов готической эстетики или, иначе говоря, жанра «хоррор». Благодаря этому приему, в повести подвергается разоблачению во-пeрвых, нужда (отнюдь не метафорическая) «ассенизаторов» революции в насилии и жесто-кости, которую может удовлетворить лишь только «жизнеобеспечивающая» кровь жертв, и, во-вторых, что жестокость, сопутствующая революции, рано или поздно, становится чуждой и враждебной психической конституции интеллигента. Даже тогда, когда революция «притягивает» его исторической необходимостью. 


Pobierz

Opublikowane : 2010-03-01


JastrzębskaK. (2010). Wampiry rewolucji (Drzazga Władimira Zazubrina). Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3647

Katarzyna Jastrzębska  professor1@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).