Motywy oniryczne w poezji Julii Hartwig i Inny LisnianskiejAbstrakt

ОНИРИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ ЮЛИИ ХАРТВИГ И ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ

Резюме

Данная статья посвящена онирическим мотивам, выступающим в поэзии Юлии Хартвиг и Инны Лиснянской. Автор пытается представить проблему с точки зрения когнитивизма. В статье сон и сновидения рассматриваются на основе психоанализа Зиг мунда Фрейда и Карла Густава Юнга а также культурологии Мирчи Элиаде. Глав-ное внимание уделяется способy представления онирических мотивов в сборнике cтихотворений Неправильный венок и Mówiąc nie tylko do siebie. Автор, занимаясь анализом, сосредоточил внимание на поэтическиx метафорax, используемых Инной Лиснянской и Юлией Хартвиг.

ONEIRIC MOTIVES IN JULIA HARTWIG’S AND INNA LISNYANSKAYA’S POETRY

Summary

The article is devoted to oneiric motives which appear in Julia Hartwig’s and Inna Lisnyanskaya’s poetry. The subject matter of this research are to be poems Неправильный венок and Mówiąc nie tylko do siebie. The problem is analysed from the point of view of cognitive poetics which covers a wide range of topics on cognition. In the article, the cog-nitive analysis is based on the assumption of cognitive poetics as a main basis. Author is concentrated on showing typical structures as: conceptual metaphors, mental spaces which are being applied oneiric world in Lisnianskaya’s and Hartwig’s poems.


Pobierz

Opublikowane : 2010-03-01


LetkaO. (2010). Motywy oniryczne w poezji Julii Hartwig i Inny Lisnianskiej. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3649

Olga Letka  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).