Reorganizacja paradygmatów aspektowych i zatrata opozycji nieiteratywności/iteratywności w języku rosyjskimAbstrakt

REORGANIZACJA PARADYGMATÓW ASPEKTOWYCH I ZATRATA OPOZYCJI NIEITERATYWNOŚCI/ITERATYWNOŚCI W JĘZYKU ROSYJSKIM

Streszczenie

Reorganizacja rosyjskiego systemu aspektualnego jest rozpatrywana w ramach teorii gramatyki naturalnej. Według tej teorii zmiany gramatyczne w systemach morfologicznych języków naturalnych są determinowane przez ograniczoną liczbę zasad cechowania (czyli zasad naturalności, czyli zasad preferencji). Te typologicznie relewantne zasady funkcjonują jako prawa zmian gramatycznych. One decydują o kierunku zmian morfologicznych. Te zasady objaśniają zaświadczony rozwój historyczny zmian gramatycznych w rosyjskim systemie aspektualnym i w zakresie wspóldzialania aspektualności i iteratywności.

THE REORGANIZATION OF ASPECT PARADIGMS AND THE LOSS OF THE OPPOSITION NON-ITERATIVITY/ITERATIVITY IN RUSSIAN

Summary

The reorganization of the aspect system of Russian is investigated in the framework of the theory of natural grammar. It is claimed that the grammatical changes in morphological systems of natural languages are determined by a limited number of markedness principles (or naturalness principles, or preference principles). These typologically relevant principles are considerated as the grammatical laws of change. They determine the direction of morphologically-induced changes. These principles explain the attested diachrony of grammatical changes in the aspect system of Russian and in the area of interaction between aspectuality and iterativity.


Pobierz

Opublikowane : 2010-03-01


KlimonowW. (2010). Reorganizacja paradygmatów aspektowych i zatrata opozycji nieiteratywności/iteratywności w języku rosyjskim. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3651

Władimir Klimonow  klimonow@web.deWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).